วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อระดมความเห็น 'แผนต้านคอร์รัปชัน' ในข้าราชการ

'ปรีชา' เผยมติที่ประชุมปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมต้านคอร์รัปชัน เล็งจัดเวทีระดมความคิดทุกภาคส่วน กำหนดค่านิยมข้าราชการ พร้อมสั่งให้แต่ละหน่วยงานเสนอแผนปลูกจิตสำนึก 'ข้าราชการไม่คอร์รัปชัน' หวังลบภาพลักษณ์ไม่ดี...

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.57 นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมใหม่ สังคมไทยต้านภัยทุจริตคอร์รัปชัน กล่าวถึงการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งในการประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการปลูกจิตสำนึกข้าราชการ เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงสร้างสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสนั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งผู้แทนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนและประชาชน เพื่อกำหนดค่านิยมร่วมของแต่ละส่วนราชการ เพราะเห็นว่าแต่ละพื้นที่อาจมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการกำหนดค่านิยมร่วมเพื่อไปแก้ไขและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งอาจแตกต่างกันไปบ้างในบางจังหวัด

นอกจากนี้ ยังให้แต่ละหน่วยงานเสนอแนวทางการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ข้าราชการไม่คอร์รัปชันว่าต้องทำอย่างไร และให้ดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง มาช่วยกำหนดแนวทางและให้เร่งดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้สมบูรณ์ จากนั้น นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ประกาศใช้เป็นวาระแห่งชาติ และให้ส่วนราชการนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาของสังคมไทยที่คนภายนอกส่วนใหญ่มักมองว่า ข้าราชการมีการคอร์รัปชัน ดังนั้น แนวทางการขับเคลื่อนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรให้ได้.

'ปรีชา' เผยมติที่ประชุมปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมต้านคอร์รัปชัน เล็งจัดเวทีระดมความคิดทุกภาคส่วน กำหนดค่านิยมข้าราชการ พร้อมสั่งให้แต่ละหน่วยงานเสนอแผนปลูกจิตสำนึก 'ข้าราชการไม่คอร์รัปชัน' หวังลบภาพลักษณ์ไม่ดี... 31 มี.ค. 2557 13:11 31 มี.ค. 2557 15:29 ไทยรัฐ