วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุ้นสพฐ.เพิ่มต้นแบบ ร.ร.ครอบครัวอบอุ่น

น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์

เผยผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ พบการจัดการเรียนการสอนโดยให้พ่อแม่มีส่วนร่วมยังเป็นการสร้างความสามัคคี ปลูกฝังให้คนในชุมชนได้รู้จักการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ... 

น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เปิดเผยว่า จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมิน โครงการส่งเสริมสถานศึกษาต้นแบบศูนย์ เรียนรู้สู่ครอบครัวอบอุ่น โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ17แห่ง แบ่งเป็น สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 15 แห่ง  สังกัดกรุงเทพ มหานคร 1 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 แห่ง พบว่าโมเดลต้นแบบ 17 แห่ง ที่ร่วมโครงการสามารถขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นที่หลากหลายอย่างเป็นระบบนำไปสู่ค่านิยม พฤติกรรมการดำเนินชีวิตได้เหมาะสม ได้เห็นแนวคิดในการสร้างหลักสูตรครอบครัวอบอุ่น โดยให้พ่อแม่มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เห็นโมเดลในการพัฒนาบูรณาการวิถีชีวิตเข้ากับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

น.ส.นราทิพย์ กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ ยังพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยให้พ่อแม่มีส่วนร่วมยังเป็นการสร้างความสามัคคี ปลูกฝังให้คนในชุมชนได้รู้จักการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ดังนั้น การขยายกระบวนการแนวคิดครอบครัวอบอุ่นให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัตินั้นสามารถกระทำได้ โดยพ่อแม่ คนในชุมชน ครอบครัว โรงเรียนต้องช่วยกันสนับสนุน พัฒนาให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ผลการประเมินโครงการดังกล่าวจะสรุปแลกเปลี่ยนทำแผนในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ และจะนำผลเสนอ สพฐ. เพื่อขยายฐานโรงเรียนครอบครัวอบอุ่นต่อไป.

เผยผลการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ พบการจัดการเรียนการสอนโดยให้พ่อแม่มีส่วนร่วมยังเป็นการสร้างความสามัคคี ปลูกฝังให้คนในชุมชนได้รู้จักการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ... 14 ต.ค. 2552 00:12 14 ต.ค. 2552 00:13 ไทยรัฐ