วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารครบ 50 วัน 'สมเด็จพระสังฆราช'

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน ถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร...

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 56 พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ ว่า ในวันนี้ เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน ถวายพระศพสมเด็จพระสังฆราช ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

"โดยพิธีดังกล่าวเป็นพิธีหลวง คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะ แล้วทรงจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการ พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายดิเรก จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว พระสงฆ์ 4 รูปสวดพระธรรมคาถาแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระสวดพระอภิธรรมแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับ" พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าว

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า จากนั้นในวันที่ 12 ธ.ค. 56 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเข้าตำหนักเพ็ชร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะแล้วทรงจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการ พระสงฆ์ 10 รูป สวดถวายพรพระ จบแล้ว ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์อีก 20 รูปสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

และเวลา 12.00-14.00 น. คณะสงฆ์จีนนิกาย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน (พิธีกงเต๊ก) น้อมถวายอุทิศเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นการสนองพระคุณ ตามโบราณประเพณี โดยมี พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส พระเถระสงฆ์จีนนิกาย 108 รูป และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมในพิธี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน ถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร... 11 ธ.ค. 2556 14:52 ไทยรัฐ