วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดงานวันเกษตรแม่โจ้ 'แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน'

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดงานวันเกษตรแม่โจ้ "แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน" พร้อมพิธีมอบการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.อำนวย ยศสุข นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานวันเกษตรแม่โจ้ “แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน” พร้อมพิธีมอบการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้สู่ประชาชน เกษตรกรในชุมชนทั่วประเทศ จึงอยากให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝากความดีไว้ร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 4-10 ธันวาคม 2556

ดร.อำนวย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำลังจะครบวาระ 80 ปี นับว่าเป็นสถาบันการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ เป็นแหล่งผลิตบุคลากรออกไปทำงานในทุกภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการเกษตร ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำลังดำเนินการตามแผนระยะยาว 15 ปี ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยนิเวศอย่างยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้สู่ประชาชน เกษตรกรในชุมชนทั่วประเทศ จึงอยากให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝากความดีไว้ร่วมกัน

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยภาควิชาการและภาคบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ครบครัน ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่านอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฏานมาเป็นองค์ปาฐก เรื่องเกษตรอินทรีย์ในกระแสของโลกปัจจุบัน การจัดนิทรรศการรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแม่โจ้ตลอด 80 ปี ทั้งด้านการเรียนและการสอนผลงานวิจัยผลงานวิชาการ การจัดแปลงสาธิต และฐานเรียนรู้วิชาการเกษตรทั้งหมดของแม่โจ้ พร้อมผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อยอด การจัดแสดงและประกวดด้านพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ชิงถ้วยพระราชทานฯ ไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทานฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชน พืชผลทางการเกษตร และเวทีสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกสาขาวิชา รวมถึงสถาบันเครือข่ายระดับอาเซียนและภูมิภาค

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดงานวันเกษตรแม่โจ้ "แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน" พร้อมพิธีมอบการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... 7 ธ.ค. 2556 11:37 7 ธ.ค. 2556 11:44 ไทยรัฐ