วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มธบ.รับสมัครปริญญาโท-เอก 'นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาการสื่อสาร'

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาการสื่อสาร พร้อมเปิดรับสมัครรอบใหม่ เรียนมกราคม 2557...

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดโอกาสทางการศึกษา จัดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการศึกษาแนวทางประยุกต์และบูรณาการศาสตร์นิเทศศาสตร์ สำหรับผู้สนใจศึกษาที่มีพื้นฐานการศึกษา และวิชาชีพจากทุกสาขาเข้ามาเรียน เพื่อพัฒนาการสื่อสารทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษารอบใหม่เป็นรอบที่ 3 เพื่อเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม 2557 นี้

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตนี้ นอกจากศึกษารายวิชาแล้วยังเน้น การทำโครงการพิเศษหรือการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อศึกษาปัญหาการสื่อสารในบริบทต่างๆ ไม่ว่าในหน่วยงานรัฐ เอกชนหรือธุรกิจ โดยบูรณาการองค์ความรู้นิเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สังคม และประเทศชาติ

ขณะนี้หลักสูตรกำลังรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในรอบที่ 3 (วันนี้ – ธันวาคม 2556) ผู้สนใจติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ โทร. 02-9547300 ต่อ 578 (ปริญญาโท) e-mail : Master.com.arts@dpu.ac.th และ โทร. 02-9547300 ต่อ 292 (ปริญญาเอก) e-mail : phd_dpucomarts@hotmail.com

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาการสื่อสาร พร้อมเปิดรับสมัครรอบใหม่ เรียนมกราคม 2557... 2 พ.ย. 2556 09:31 ไทยรัฐ