วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทบ.ทำแผนที่น้ำบาดาล 1 : 50,000 เจาะลึกระดับพื้นที่

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ทบ.ได้จัดทำเป็นแผนที่อุทกธรณีวิทยา และแผนที่น้ำบาดาล เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่สุด เพื่อให้สามารถใช้ในการวางแผนงานโครงการ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติเอกสารที่เกี่ยว ข้องกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลในท้องที่รับ ผิดชอบ อาทิ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และการวางแผนจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ในยามที่เกิดภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้อง การใช้น้ำได้อย่างทันท่วงที

นายสัมฤทธิ์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเนื้อหาและข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลที่มีอยู่เดิม จะใช้แผนที่มาตราส่วน 1 : 100,000 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ทำให้พื้นที่บางส่วนมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ นอกจากนั้น ข้อมูลแหล่งน้ำบาดาล มีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมการใช้น้ำบาดาลที่มีมากขึ้น ทำให้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ล้าสมัย ทบ.จึงจัดทำโครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่ น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 1 : 50,000 ขึ้นโดยนำร่องในพื้นที่ จ.น่าน ก่อนขยายไปที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคาดว่าในปี 2560 จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดของประเทศไทย.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ทบ.ได้จัดทำเป็นแผนที่อุทกธรณีวิทยา และแผนที่น้ำบาดาล เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่สุด ... 2 ต.ค. 2556 00:19 ไทยรัฐ