วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ในหลวง' พระราชทานจัดพิมพ์หนังสือถวาย 'สมเด็จพระสังฆราช'

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯพระราชทานจัดพิมพ์หนังสือถวายเป็นเครื่องบูชาพระคุณ "สมเด็จพระสังฆราช" เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี พระธรรมทูตทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวาย "สมเด็จพระสังฆราช" ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม...

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 56 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป ที่ลานวัดบวรฯ และ เปิดนิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร พร้อมทั้งเปิดการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช ที่ตึกสว.ธรรมนิเทศ วัดบวรฯ สำหรับบรรยากาศในการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตร และลงนามถวายพระพรจำนวนมาก ซึ่งทางวัดบวรฯจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรไว้ที่บริเวณการจัดนิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และที่ตำหนักเพ็ชร โดยมีพุทธศาสนิกชนมายืนรอต่อคิวเพื่อลงนามถวายพระพรจำนวนมาก

พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เจริญพระชันษา 100 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้จัดพิมพ์หนังสือ 1 ชุด มี 5 เล่ม จำนวน 5,000 ชุด ได้แก่ หนังสือพระมงคลวิเสสกถา หนังสือพระธรรมเทศนาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ และในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล หนังสือพระธรรมเทศนาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมพรรษาและในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชันษา หนังสือโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหนังสือภาพพระผู้เจริญ : พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี

พระราชรัตนมงคล กล่าวต่อไปว่า ในหนังสือดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภในบทนำหนังสือชุดดังกล่าว ใจความบางส่วนว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา ในวันที่ 3 ต.ค. 2556 เป็นโอกาสอันควรยิ่งที่จะได้ทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระแห่งการฉลองพระชนมายุที่จะมีขึ้นนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวขึ้น สำหรับทรงถวายเป็นเครื่องบูชาพระคุณของสมเด็จพระสังฆราช ที่ได้ทรงเมตตากรุณาเกื้อกูลในสรรพกิจส่วนพระองค์ อย่างอเนกอนันต์เป็นนิตย์ตลอดมา จำเดิมแต่ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระผนวชและประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราช ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระโศภนคณาภรณ์ ได้ทรงเป็นผู้ถวายคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวด้วยการทรงพระผนวชกับทั้งได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ พระอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลาแห่งการทรงพระผนวชนั้นด้วยความเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ ด้วยพระปรีชาญาณ ที่ทรงรอบรู้ในพระไตรปิฎกธรรมวิสารท ทรงแสดงธรรมได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง จึงทรงได้รับหน้าที่เป็นผู้ถวายพระมงคลวิเสสกถา พระธรรมเทศนา และพระธรรมกถา ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา การทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและการส่วนพระองค์ มาโดยลำดับ อีกทั้งเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเจริญสมณคุณเนกขัมมปฏิบัติ ซึ่งทรงถึงพร้อมด้วยศีลสมาจารวัตรที่งดงาม ทรงสามารถในธรรมวิจารณ์และธรรมวินิจฉัย ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ อันเปี่ยมไปด้วย หิตานุหิตประโยชน์เป็นอเนกปริยาย เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระศาสนา และความสุขสวัสดิ์ของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกภูมิปัญญา อย่างเสมอหน้ากัน วังไกลกังวล ลงวันที่ 29 ส.ค. 2556

จากนั้นเวลา 16.00 น. ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คณะสงฆ์ไทยโดย มหาเถรสมาคม พร้อมด้วยพระธรรมทูตจาก 4 ทวีปทั่วโลก และพุทธศานิกชนจำนวนมาก ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี

สำหรับกำหนดการในวันที่ 2 ต.ค. เวลา 06.30 น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ โปรดให้พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีทรงบาตรพระสงฆ์ 19 รูป เนื่องในงานฉลองพระชันษา 100 ปี ที่หน้าตำหนักคอยท่าปราโมช วัดบวรฯ เวลา 14.00น. โปรดให้สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานที่พระอุโบสถวัดบวรฯ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ที่พระอุโบสถวัดบวรฯ

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯพระราชทานจัดพิมพ์หนังสือถวายเป็นเครื่องบูชาพระคุณ "สมเด็จพระสังฆราช" เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี พระธรรมทูตทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวาย "สมเด็จพระสังฆราช" ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม... 1 ต.ค. 2556 14:12 ไทยรัฐ