วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลสำรวจชี้ 'คนกรุง' มีภาระหนี้สูง

ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ภาระหนี้สินกับการหารายได้เสริมของคนเมือง กรณีศึกษาประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 25-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบคนเมืองมีภาระหนี้สินที่สูง ผลพวงจากนโยบายรถคันแรกได้รับการตอบรับอย่างดี แต่กลับเป็นภาระหนี้สินให้กับ ปชช. ...

วันที่ 28 ส.ค. น.ส.ปภาดา ชินวงศ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการ และธุรกิจ (SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ภาระหนี้สินกับการหารายได้เสริมของคนเมือง : กรณีศึกษาประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 25-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 1,205 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างเดือน ส.ค. 56 ที่ผ่านมา พบว่า

กลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามมีภาระหนี้สิน โดยตัวอย่างที่สมรสแล้วจะมีสัดส่วนการเป็นหนี้สูงกว่าคนโสด เมื่อถามถึงประเภทหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระ พบว่า คนโสดและคนที่สมรสแล้วจะมีประเภทของหนี้สินที่ต่างกัน ในกลุ่มคนโสด จะมีหนี้รถยนต์ อุปกรณ์ไอที เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และค่าเล่าเรียน สำหรับตัวอย่างที่สมรสแล้วจะมีหนี้รถยนต์ การกู้ยืมเพื่อประกอบธุรกิจ และบ้านที่อยู่อาศัย ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม สำหรับภาระหนี้สินที่ต้องชำระในแต่ละเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ส่วนตัวต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องผ่อนชำระประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด นอกจากนี้ เมื่อถามถึงการขอผ่อนผันการชำระหนี้สินพบว่า ตัวอย่างเกินครึ่งเคยขอผ่อนผันการชำระหนี้ในเรื่องการกู้ยืมเพื่อประกอบธุรกิจ รองลงมาคือ ขอผ่อนผันการชำระค่ารถยนต์ บ้านที่อยู่อาศัย ค่าเล่าเรียน และอุปกรณ์ไอทีตามลำดับ ผลการสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า ตัวอย่างที่สมรสแล้วร้อยละ 57.3 ต้องทำงานพิเศษ/ทำอาชีพเสริม เพื่อหารายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ในขณะที่ตัวอย่างคนโสดไม่ถึงครึ่ง หรือร้อยละ 42.3 ต้องทำงานพิเศษเพิ่มเติม

ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้คนเมืองมีภาระหนี้สินที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว ทำให้ต้องหารายได้พิเศษ หรือทำอาชีพเสริมมากขึ้น เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นอีกว่า รถยนต์เป็นหนึ่งในภาระหนี้สินอันดับต้นของคนเมืองในปัจจุบัน เป็นผลพวงมาจากหนึ่งในนโยบายประชานิยม “นโยบายรถคันแรก” ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในระยะแรก แต่กลับกลายมาเป็นนโยบายพ่นพิษสร้างภาระหนี้สินให้กับประชาชนในระยะต่อมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้.

ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ภาระหนี้สินกับการหารายได้เสริมของคนเมือง กรณีศึกษาประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 25-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบคนเมืองมีภาระหนี้สินที่สูง ผลพวงจากนโยบายรถคันแรกได้รับการตอบรับอย่างดี แต่กลับเป็นภาระหนี้สินให้กับ ปชช. ... 28 ส.ค. 2556 13:14 ไทยรัฐ