วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับตรงหลัง Admission

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับตรงหลัง Admission 2556 รับสมัครถึง 16 มิ.ย. นี้...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรงหลังแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครทางเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 56 ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 56

คณะที่เปิดรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ)
- สาขาวิศวกรรมระบบและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาคณิตศาสตร์
- สาขาสถิติ
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
- สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สาขาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
- สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ)
- สาขาออกแบบอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
- สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)

รายละเอียดการรับสมัคร
1. รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ส่วนคัดเลือกนักศึกษา : http://admission.kmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 56 ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 56
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มิ.ย. 56
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร วันที่ 18 - 20 มิ.ย. 56
4. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
4.1 สอบสัมภาษณ์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 26 มิ.ย. 56
4.2 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน วันที่ 24 มิ.ย. 56
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 26 มิ.ย. 56
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วันที่ 27 มิ.ย. 56
- คณะวิทยาศาสตร์ (จะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบอีกครั้ง)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 1 ก.ค. 56
6. มอบตัวลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าเล่าเรียน (ตามกำหนดการของส่วนทะเบียนและประเมินผล)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/11953

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับตรงหลัง Admission 2556 รับสมัครถึง 16 มิ.ย. นี้... 30 พ.ค. 2556 10:55 ไทยรัฐ