วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีกรมทรัพย์ฯเล็งทำแผนที่น้ำบาดาลทั่วไทย

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เผย เล็งทำแผนที่น้ำบาดาลทั่วประเทศ มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 เน้นแบบความละเอียดยิบ เจาะลึกระดับพื้นที่ ชี้เป้าถูกต้องแม่นยำ สำหรับการวางแผนจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลน...

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2556 นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยา และแผนที่น้ำบาดาลใหม่ ในอัตราส่วน 1:50,000 พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อความถูกต้องและสามารถใช้ในการวางแผนงานโครงการและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลในท้องที่รับผิดชอบ อาทิ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และการวางแผนจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ในยามที่เกิดภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำได้อย่างทันท่วงที

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต่อว่า สำหรับแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 จะแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ของแหล่งน้ำบาดาลกับพื้นผิวภูมิประเทศ สภาพทางธรณีวิทยา และแหล่งน้ำประเภทอื่นๆ โดยส่วนที่สำคัญคือ การแสดงข้อมูลด้านปริมาณและด้านคุณภาพของน้ำบาดาลตามพื้นที่ส่วนต่างๆ ของแผนที่ ทั้งในระบบแผนที่กระดาษและแผนที่ดิจิตอล แบ่งพื้นที่ดำเนินงานเป็นการแบ่งพื้นที่ตามมาตรฐานอ้างอิง การแบ่งพื้นที่ตามแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร โดยในบางระวางอาจครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดได้

นายสุพจน์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ การคัดเลือกลำดับพื้นที่ก่อนหลังที่จะดำเนินโครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาล ขั้นรายละเอียด 1:50,000 จะพิจารณาจากสภาพปัญหาความต้องการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ เพื่อวางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล หรือบริหารจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่ต่างๆ ให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงรวมถึงลดต้นทุนการสำรวจและการเจาะน้ำบาดาลได้คุ้มค่ามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน.

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เผย เล็งทำแผนที่น้ำบาดาลทั่วประเทศ มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 เน้นแบบความละเอียดยิบ เจาะลึกระดับพื้นที่ ชี้เป้าถูกต้องแม่นยำ สำหรับการวางแผนจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลน... 8 พ.ค. 2556 18:56 8 พ.ค. 2556 22:29 ไทยรัฐ