วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลมอบทุนเรียนต่อ ป.โท-เอก ประเทศจีน

"รัฐบาล" มอบทุนการศึกษาต่อ ป.โท-เอก ประเทศจีน "ก.พ." เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน ถึง 14 ส.ค.นี้…

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ Graduate University of Chinese Academy of Science (GUCAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 ส.ค. 56 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัคร จำนวน 1 หน่วย รวม 2 ทุน

2. ข้อผูกพันในการรับทุน
2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการในส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นเจ้าสังกัด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
2.2 กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
3.1 เป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สำนักงาน ก.พ. ปิดรับสมัคร (วันที่ 14 สิงหาคม 2556) แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการ/อายุงานครบ 2 ปีแล้ว
3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3.3 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา และผลการเรียน ดังนี้
(1.) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 70.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้
(2.) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 70.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้
(3.) ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก
เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้

ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้

3.4 มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้
3.5 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
3.6 เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
3.7 เป็นผู้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ/หน่วยงาน

4. การรับสมัครคัดเลือก
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือดูรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัคร พร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)”
4.2 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดวัน เวลา รับสมัครคัดเลือก และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
4.3 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ยื่นใบสมัครคัดเลือกได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/ หรือ โทร. 0-2547-1000

"รัฐบาล" มอบทุนการศึกษาต่อ ป.โท-เอก ประเทศจีน "ก.พ." เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน ถึง 14 ส.ค.นี้… 4 พ.ค. 2556 14:50 ไทยรัฐ