วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยพบขุยมะพร้าวกรองโลหะหนักได้ เล็งต่อยอดบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

สถาบันแสงซินโครตรอน ร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิจัยพบขุยมะพร้าวกรองโลหะหนักได้ เล็งต่อยอดบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมชุบโลหะ...

วันที่ 1 พ.ค. 2556 ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะมลภาวะทางน้ำ จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งยังขาดระบบการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพราะปัจจัยในการลงทุนของระบบบำบัดมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จากปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด เร่งหาแนวทางในการฟื้นฟูและบำบัดมลพิษ

ฉะนั้น สถาบันแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้มีโครงการการวิจัยดังกล่าว ซึ่งต้องเรียนว่า แสงซินโครตรอน เป็นแสงที่มีพลังงานและความเข้มแสงสูงกว่าแสงอาทิตย์ถึงล้านเท่า และครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่รังสีอินฟาเรดจนถึงรังสีเอ็กซ์ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย อย่างเช่น ในงานวิจัยชิ้นนี้ ทางสถาบันฯ ร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำแสงซินโครตรอนมาศึกษากลไกการดูดซับโลหะนิกเกิลด้วยขุยมะพร้าว โดยใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ ซึ่งจากผลการวิจัยจึงพบว่า โครงสร้างของขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพและสามารถดูดซับนิกเกิลได้ดี

นอกจากนี้ ยังสามารถชะล้างเอาโลหะนิกเกิลกลับคืนเพื่อนำไปใช้ใหม่ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดของเสียอันตราย เนื่องจากขุยมะพร้าวสามารถสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ โดยผลการวิจัยนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะ ในขั้นตอนการชุบนิกเกิลได้ ซึ่งในปัจจุบันใช้สารเคมีในการบำบัดและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อีกทั้งขุยมะพร้าวจัดเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ดังนั้น การค้นพบครั้งนี้จึงสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุทางการเกษตรในอนาคต

ทั้งนี้ ล่าสุดทางสถาบันฯ ได้ทำการลงพื้นที่ทดสอบขุยมะพร้าว เพื่อการบำบัดน้ำเสียกับโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะ ใน จ.สมุทรปราการ พบว่า ขุยมะพร้าวสามารถดูดซับโลหะหนักได้ดี ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียลงได้ รวมถึงทำการศึกษาเพิ่มเติมโดยการใช้สารเคมีบางชนิด เช่น สารละลายด่าง ผสมลงไปกับขุยมะพร้าวด้วย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับและจับโลหะหนักทำได้ดีมากขึ้น สำหรับผลงานวิจัยดังกล่าว ทางสถาบันจะทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจ เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตตัวดูดซับโลหะหนักสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่จะใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป สำหรับผู้สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายด่วน 1313 หรือสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 044 217 040 ต่อ 1251-2.

สถาบันแสงซินโครตรอน ร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิจัยพบขุยมะพร้าวกรองโลหะหนักได้ เล็งต่อยอดบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมชุบโลหะ ... 1 พ.ค. 2556 07:16 ไทยรัฐ