วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เอมสตาร์'มอบทุนศึกษาป.ตรี-เอก ทั้งในและต่างประเทศ

"มูลนิธิเอมสตาร์" มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 จำนวน 21 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์...

มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความใฝ่ฝันในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาประสบการณ์เพิ่มเติมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก : สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556

ทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาตรี : สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

คุณสมบัติทั่วไป

-มีความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมต่อการขอรับทุนในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีคุณสมบัติส่วนตัวที่โดดเด่น เช่น สติปัญญาดีเลิศ มีความใฝ่ฝัน มีความพยายาม เป็นต้น

-มีสุขภาพแข็งแรง อุปนิสัยดี มีความซื่อสัตย์

-ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปีที่ 3-5

-ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมปีที่ 4-6 ที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา หรือกำลังเป็นนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5 ตามเกณฑ์การศึกษาปกติ

-ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ จะต้องสามารถสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศด้วยตนเอง


รายละเอียดของทุนการศึกษา

-เป็นทุนการศึกษาที่ให้จนจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

-ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษามูลค่า 48,000 บาทต่อปี จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นรายเดือนๆ ละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน

-ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาทต่อปี จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาที่ได้รับทุนเป็นรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน

-ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ จำนวน 1 ทุน มูลนิธิจะรับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ ตามความเหมาะสม ตลอดหลักสูตรจนกระทั่งนักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ์ปกติ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร (จำนวน 4 หน้า) กรณีกรอกข้อมูลได้ไม่เพียงพอ สามารถถ่ายสำเนาแนบข้อมูลเพิ่มเติมได้

2. บทความ "จินตนาการของข้าพเจ้าต่ออนาคต" และ "บทเรียนที่ข้าพเจ้าได้รับจากอดีต" เขียนด้วยลายมือของตนเอง ตัวบรรจงอ่านได้ชัดเจน จำนวนบทความละ 2 หน้ากระดาษ A4

3. สำเนาผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลมาด้วย)

5. สำเนาผลงานและเกียรติประวัติต่างๆ รวมทั้งรายงานผลการสอบ TOEFL, GMAT, GRE ต่างๆ เป็นต้น

6. จัดเตรียมเอกสาร บทความ และหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งไปยัง E-mail: scholarship@aimstarnetwork.com หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่ มูลนิธิเอมสตาร์ เลขที่ 1191 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 วงเล็บมุมซองว่า (ทุนการศึกษาเอมสตาร์)


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aimstarnetwork.com

"มูลนิธิเอมสตาร์" มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 จำนวน 21 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์... 22 เม.ย. 2556 10:37 22 เม.ย. 2556 10:59 ไทยรัฐ