วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ปัญญาภิวัฒน์" เปิดสอบชิงทุนให้เปล่าระดับปริญญาโท มากกว่า 80 ทุน!!

"ปัญญาภิวัฒน์ MBA" เปิดสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มากกว่า 80 ทุน เป็นทุนให้เปล่าและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ...

โอกาส ของชาว MBA มาถึงแล้ว ทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวนมาก เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพและนักบริหารมืออาชีพแก่ภาคธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรม CSR หลักของทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนมาโดยตลอด

ในปีการศึกษา 2556 ที่กำลังจะมาถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอน วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) และสาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Strategic Human Resource and Organization Management) ได้เสนอทุนการศึกษามากกว่า 80 ทุน โดยเป็นทุนที่มอบให้เปล่าและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ซึ่งแบ่งทุนเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ทุนการศึกษา 100% , 50%, 30% (เฉพาะค่าหน่วยกิต) ซึ่งจะจัดสอบชิงทุนการศึกษารอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 นี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าสอบชิงทุนการศึกษา สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ทางเว็บไซต์ www.pim.ac.th/mba หรือโทร. 02-832-0416,02-832-0471
ข้อมูลรายละเอียดแต่ละสาขาวิชา มีดังนี้
M.B.A. in Business Administration
Retail Business Management
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ความเชี่ยวชาญ เราบริหารจัดการร้านค้าปลีก 7-Eleven กว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศไทย
เนื้อหาวิชาเด่น
* การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีก
* การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก
* การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก
* การจัดการแฟรนไชส์
ความรู้สู่ผู้เรียน
* ผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง
* ผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
* ผู้ที่ต้องการทำงานในสาย Retail Business
* ผู้บริหารที่ต้องการขยายองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
M.B.A. in Business Administration Logistics Management
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
ความเชี่ยวชาญ เราบริหารจัดการการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก 7- Eleven กว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศไทย
เนื้อหาวิชาเด่น
* การวิเคราะห์เชิงปริมาณและแบบจำลองการตัดสินใจ
* กฎหมายการขนส่งและการประกันภัยสินค้า
* การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
* ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
ความรู้สู่ผู้เรียน
* ผู้บริหารที่ต้องการขยายองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจร พร้อมกับสามารถลดต้นทุนการผลิตและ การขนส่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
* ผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน
M.B.A. in Strategic Human Resource and Organization Management
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ความเชี่ยวชาญ เราบริหารและดูแลบุคลากรกว่า 100,000 คน
เนื้อหาวิชาเด่น
* กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
* กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
* กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
ความรู้สู่ผู้รียน
* ผู้บริหารที่ต้องการขยายองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
* นักบริหารมืออาชีพที่ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
* ผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานทรัพยากรมนุษย์

"ปัญญาภิวัฒน์ MBA" เปิดสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มากกว่า 80 ทุน เป็นทุนให้เปล่าและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ... 12 เม.ย. 2556 10:31 ไทยรัฐ