บริการข่าวไทยรัฐ

วธ.ออกมาตรการ "รัดเข็มขัด" คุมเข้มงบฯ

ประหยัดค่าอาหารยันตั๋วเครื่องบิน ติดต่อทางไกลให้ใช้ “ไลน์-สไกป์”

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตนได้ลงนามในหนังสือ ที่ วธ.0203.2/576 เรื่อง การให้ความเห็นชอบมาตรการประหยัดงบประมาณของ วธ. ดังนี้ 1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2550 โดยให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตจำนวนวันอย่างเหมาะสม พิจารณาบุคคลที่มีความจำเป็น และมีการควบคุมการปฏิบัติงาน การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ จะขอยืมเงินทดรองราชการ หรือยืมเงินราชการไปจ่ายก่อนไม่ได้ 2.ค่าใช้จ่ายในการประชุมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ตามมติ ครม. เรื่อง ขอความร่วมมือในการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติในการจัดการประชุม กรณีที่ประชุมคาบเกี่ยวเช้าถึงบ่าย หรือบ่ายถึงค่ำ ให้เบิก ค่าอาหารไม่เกิน 80 บาทต่อมื้อต่อคน งดอาหารว่าง จัดเฉพาะเครื่องดื่ม โดยไม่เกินคนละ 25 บาท ต่อครึ่งวัน

ปลัด วธ.กล่าวต่อไปว่า 3.การเดินทางไปราชการในประเทศ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติผู้เดินทางที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเท่านั้น ในส่วนค่าโดยสารเครื่องบินให้ผู้มีสิทธิเดินทางตั้งแต่ประเภทอำนวยการระดับต้นขึ้นไป 4.ค่าพาหนะรถรับจ้าง ให้เบิกได้ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว 5.ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ ให้เบิกจ่ายจริงในกรณีที่ไม่รวมค่าน้ำมันในอัตราไม่เกินวันละ 1,800 บาท ส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันละ 2,200 บาท 6.ให้งดรับหนังสือพิมพ์ทุกชนิด และใช้การตัดข่าวทางหนังสือพิมพ์และแจ้งเวียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นห้องสมุด และห้องรัฐมนตรี 7.การซื้อและใช้วัสดุสำนักงาน ให้ผลิตเอกสารหนังสือที่จำเป็นเท่านั้น และให้เวียนหนังสือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 8.ให้ผู้ถือครองเลขหมายเลข รับผิดชอบการเบิก จ่ายค่า โทรศัพท์ประจำบ้านพักของทางราชการ 9.การใช้โทรศัพท์ติดต่อระหว่างหน่วยงานให้ใช้เฉพาะที่จำเป็น หากต้องติดต่อทางไกลให้ใช้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางโปรแกรมไลน์ หรือสไกป์ 10.ค่าควบคุมการก่อสร้าง กรณีเป็นงานที่หน่วยงานจัดทำเองและควบ คุมงานกระทำในเวลาราชการไม่ควรเบิกจ่าย 11.ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ กรณีที่ข้าราชการเช่าบ้านบิดามารดา หรือคู่สมรส โดยไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านจริง ให้งดเบิกจ่าย และ 12.การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างประหยัด โดยให้เสนอสายการบินที่ราคาถูกที่สุด มีราคาต่ำกว่าราคาบัตรโดยสารที่ซื้อจากบริษัทการบินไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.