วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'โรงเรียนสุจริต'เชื่อมั่นพลังเด็กไทย พาชาติเจริญไม่เกิดคอรัปชัน

ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นในการปลูกฝังคนในชาติให้ภูมิใจในการทำดี ซึมซับคุณค่าของความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ควรเริ่มต้นที่เยาวชนของชาติ เพราะเป็นกำลังสำคัญที่สามารถพาชาติเจริญ ลาขาดคอรัปชันได้จริง"พ่อแม่และชุมชนจะเป็นสุขแค่ไหน เมื่อพบว่า ลูกหลานเก่งการเรียนรู้ เป็นคนดี ซื่อตรง มีกิริยามารยาท รู้จักทำมาหากิน และสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้นได้" เหล่านี้ล้วนเป็นความตั้งใจของโครงการ 'โรงเรียนสุจริต' โครงการดีๆ ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการเริ่มต้นปลูกฝังเด็กไทยให้ตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุและผล ซึมซับคุณค่าแห่งการทำความดีอย่างเป็นธรรมชาติ รังเกียจคนโกง และพร้อมที่จะโตขึ้นเป็นคนไม่คดโกง โดยทั้งหมดนี้จะสอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนที่เด็กจะได้รับจากโรงเรียนและครูผู้สอนโครงการโรงเรียนสุจริตเริ่มต้นขึ้นโดยมีโรงเรียนต้นแบบ 225 โรงใน 225 เขตทั่วประเทศไทย จัดอบรมผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน ภายใต้กรอบแนวคิดที่ได้มีการวิเคราะห์และคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ แต่เป้าหมายปลูกฝังความซื่อสัตย์ไม่ได้อยู่แค่ตัวเด็กเท่านั้น แต่ต้องการขยายไปถึงภาพใหญ่ในสังคม โดยนาง พจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการที่ปรึกษาสพฐ. กล่าวว่า "การทำโครงการนี้ไม่ได้อบรมแค่บุคลากรในโรงเรียนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงครอบครัวและคนรอบข้างของเด็กๆ เพราะเมื่อเด็กกลับบ้านพร้อมคำสอนที่ดี เขาสามารถถ่ายทอดให้กับคนในบ้าน เป็นอีกทางอ้อมที่พ่อแม่อยากจะเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น อย่างเช่นการเสพอบายมุขต่างๆ เราเชื่อมั่นว่าพ่อแม่ที่มีความรักต่อลูก คงไม่อยากทำให้ลูกเสียใจ"ทั้งนี้ การพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสุจริตนั้น มีจุดมุ่งหมายหล่อหลอมนักเรียนให้กล้ายืดหยัดเพื่อความถูกต้อง สร้างปัญญานักเรียนเก่งรู้จักแก้ไขปัญหารอบตัว และเร่งพัฒนาเด็กแกร่งให้มีทักษะเชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวิตมั่นคงยั่งยืน และทั้งหมดนี้คือความพยายามของโครงการโรงเรียนสุจริต ที่จะเป็นเครื่องมือวางรากฐานป้องกันการทุจริตอย่างมีจิตสำนึกและเปี่ยมคุณภาพของคนในสังคมในอนาคตอันใกล้

 

ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นในการปลูกฝังคนในชาติให้ภูมิใจในการทำดี ซึมซับคุณค่าของความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ควรเริ่มต้นที่เยาวชนของชาติ เพราะเป็นกำลังสำคัญที่สามารถพาชาติเจริญ ลาขาดคอรัปชันได้จริง 6 เม.ย. 2556 11:27 6 เม.ย. 2556 13:13 ไทยรัฐ