วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ลุ้นของบฯ2พันล้านดูแล-สร้างอาชีพผู้สูงอายุ

พม.ลุ้นของบฯ2พันล้านดูแล-สร้างอาชีพผู้สูงอายุ ใน 15 ปีข้างหน้าให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน...

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ว่า ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 13 และคาดว่าใน 15 ปีข้างหน้า จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลเร่งผลักดันและระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสร้างหลักประกันด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เช่น การจัดให้มีการบริการพิเศษ 70 ปี ไม่มีคิว การส่งเสริมการสร้างงาน ให้โอกาสผู้สูงอายุทำงานในวัยเกษียณ นอกจากนี้พม.ยังได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และฝึกฝนผู้สูงอายุเพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ประมาณ 2 พันล้านบาท

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย นำข้อเสนอจากเวทีสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2556 เสนอต่อรัฐบาลว่า ที่ประชุมมีมติเลือกการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสุขภาพ ขอให้มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 2.ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันด้านเศรษฐกิจด้วยระบบบำนาญอย่างบูรณาการ 3.ด้านสังคม มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และ 4.ด้านการศึกษา ขอให้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุด้านการศึกษาตลอดชีวิต.

พม.ลุ้นของบฯ2พันล้านดูแล-สร้างอาชีพผู้สูงอายุ ใน 15 ปีข้างหน้าให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน... 6 เม.ย. 2556 00:29 ไทยรัฐ