วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แต่งตั้ง 'พระพรหมดิลก' วัดสามพระยาเป็นเจ้าคณะ กทม.

มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้ง 'พระพรหมดิลก' เจ้าอาวาสวัดสามพระยาเป็นเจ้าคณะ กทม. แทนพระธรรมสิทธินายกที่เกษียณอายุ พร้อมแต่งตั้ง 'พระราชสุตาลังการ' วัดนิมมานรดี ขึ้นเจ้าคณะภาค 14...

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. มีรายงานว่า ที่ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศ มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ เป็นประธาน มีวาระสำคัญคือการเสนอแต่งตั้งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (เจ้าคณะ กทม.) รูปใหม่แทนพระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนฺธุรํสี) เจ้าคณะ กทม.และเจ้าอาวาสวัดจันทาราม ที่เกษียณอายุ 80 ปี และการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลางและเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ได้เสนอชื่อพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสามพระยาและเจ้าคณะภาค 14 ขึ้นเป็นเจ้าคณะ กทม.รูปใหม่ ซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีการอภิปรายคัดค้านหรือแสดงความเห็นใดๆ ก่อนจะลงมติให้พระพรหมดิลก เป็นเจ้าคณะ กทม.รูปใหม่ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป

จากนั้น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้เสนอ พระราชสุตาลังการ (สมควร ปิยสีโล ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดีและรองเจ้าคณะภาค 2 คุมพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสระบุรี ขึ้นเป็นเจ้าคณะภาค 14 คุม จ.นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรีและกาญจนบุรีแทนพระพรหมดิลก ที่ได้เป็นเจ้าคณะ กทม.ซึ่งที่ประชุมมหาเถรฯ ได้ลงมติเห็นชอบและให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.นี้ เป็นต้นไปเช่นกัน

มีรายงานเพิ่มเติมว่า การแต่งตั้งเจ้าคณะ กทม.ค่อนข้างล่าช้า เพราะพระธรรมสิทธินายก เจ้าคณะ กทม.รูปเดิมเกษียณอายุตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา แต่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ไม่สามารถพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ทันที เพราะต้องการเจ้าคณะ กทม.ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบันที่กำลังเผชิญหน้ากับภัยรุกราน โดยเฉพาะจากศาสนาอื่นที่เข้ามารุกรานในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการท้าทายความศรัทธาจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีใบปลิวโจมตีพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติที่จะขึ้นมาทำหน้าที่เจ้าคณะ กทม.ทำให้มีข้อจำกัดในการแต่งตั้งเจ้าคณะ กทม.พอสมควร

ทั้งนี้ ในการประชุมมหาเถรฯ ครั้งต่อไปในวันที่ 11 เม.ย.2556 จะมีวาระเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าคณะภาค โดยจะมีการโยกย้ายพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโตป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสและเจ้าคณะภาค 2 และยังทำหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ไปเป็นเจ้าคณะภาค 1 ซึ่งคุมพื้นที่ปกครองสำคัญคือจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการและปทุมธานีแทนพระราชวิสุทธิเวที (สายชล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 1 และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม และเป็นหลานแท้ๆ ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.9) อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามโดยให้ไปเป็นเจ้าคณะภาค 2 เนื่องจาก พระราชวิสุทธิเวที มีอาวุโสค่อนข้างน้อยทำให้ปกครองวัดสำคัญๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลค่อนข้างลำบาก

สำหรับพระพรหมดิลก ปัจจุบันอายุ 68 ปี เป็นลูกศิษย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร

มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้ง 'พระพรหมดิลก' เจ้าอาวาสวัดสามพระยาเป็นเจ้าคณะ กทม. แทนพระธรรมสิทธินายกที่เกษียณอายุ พร้อมแต่งตั้ง 'พระราชสุตาลังการ' วัดนิมมานรดี ขึ้นเจ้าคณะภาค 14... 29 มี.ค. 2556 17:22 ไทยรัฐ