วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลประเมิน NT ป.3 คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยผลประเมิน NT ป.3 คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง อึ้งเด็กอ่อนได้ศูนย์ขณะที่คนเก่งเต็ม สพฐ.สั่งเจาะลึกหวังแก้ปัญหา ...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ National Test (NT) ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 ว่า ในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผล โดยใช้แนวทางการวัดผลของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA เน้นการทดสอบ 3 ด้าน ได้แก่ ภาษา คำนวณ และเหตุผล ผลปรากฏว่า ด้านภาษามีคะแนนเฉลี่ย 42.94 โดยพบว่านักเรียนต้องปรับปรุงเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ด้านคำนวณ มีคะแนนเฉลี่ย 37.45 ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ เรื่องการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น และด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ย 45.92 โดยสมรรถนะที่นักเรียนยังมีปัญหาอยู่คือ เรื่องการนำข้อมูล หรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า จากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุง เพื่อจัดทำเป็นคู่มือ และสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในปีการศึกษา 2556 นอกจากนี้ สพฐ.จะมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากที่สุด

สำหรับรายงานผล NT มีนักเรียนชั้น ป.3 เข้ารับการประเมิน 496,196 คน จาก 28,204 โรงเรียน พบว่าความสามารถด้านภาษา คะแนนเต็ม 30 ต่ำสุด 0 สูงสุด 28 มีคะแนนเฉลี่ย 12.88 คิดเป็นร้อยละ 42.94 มีนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 16.39 พอใช้ ร้อยละ 32.61 ดี ร้อยละ 35.02

และดีเยี่ยม ร้อยละ 15.98 2.ความสามารถด้านคำนวณ คะแนนเต็ม 30 ต่ำสุด 0 สูงสุด 30 มีคะแนนเฉลี่ย 11.23 คิดเป็นร้อยละ 37.45 มีนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 13.41 พอใช้ ร้อยละ 46.54 ดี ร้อยละ 22.05 และดีเยี่ยม ร้อยละ 17.99 และ 3.ความสามารถด้านเหตุผล คะแนนเต็ม 30 ต่ำสุด 0 สูงสุด 30 มีคะแนนเฉลี่ย 13.77 คิดเป็นร้อยละ 45.92 มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 21.54 พอใช้ ร้อยละ 27.24 ดี ร้อยละ 33.12 และดีเยี่ยม ร้อยละ 18.10.

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยผลประเมิน NT ป.3 คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง อึ้งเด็กอ่อนได้ศูนย์ขณะที่คนเก่งเต็ม สพฐ.สั่งเจาะลึกหวังแก้ปัญหา ... 21 มี.ค. 2556 01:38 ไทยรัฐ