บริการข่าวไทยรัฐ

ผลประเมิน NT ป.3 คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยผลประเมิน NT ป.3 คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง อึ้งเด็กอ่อนได้ศูนย์ขณะที่คนเก่งเต็ม สพฐ.สั่งเจาะลึกหวังแก้ปัญหา ...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ National Test (NT) ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 ว่า ในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผล โดยใช้แนวทางการวัดผลของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA เน้นการทดสอบ 3 ด้าน ได้แก่ ภาษา คำนวณ และเหตุผล ผลปรากฏว่า ด้านภาษามีคะแนนเฉลี่ย 42.94 โดยพบว่านักเรียนต้องปรับปรุงเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ด้านคำนวณ มีคะแนนเฉลี่ย 37.45 ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ เรื่องการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น และด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ย 45.92 โดยสมรรถนะที่นักเรียนยังมีปัญหาอยู่คือ เรื่องการนำข้อมูล หรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า จากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุง เพื่อจัดทำเป็นคู่มือ และสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้ในปีการศึกษา 2556 นอกจากนี้ สพฐ.จะมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากที่สุด

สำหรับรายงานผล NT มีนักเรียนชั้น ป.3 เข้ารับการประเมิน 496,196 คน จาก 28,204 โรงเรียน พบว่าความสามารถด้านภาษา คะแนนเต็ม 30 ต่ำสุด 0 สูงสุด 28 มีคะแนนเฉลี่ย 12.88 คิดเป็นร้อยละ 42.94 มีนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 16.39 พอใช้ ร้อยละ 32.61 ดี ร้อยละ 35.02

และดีเยี่ยม ร้อยละ 15.98 2.ความสามารถด้านคำนวณ คะแนนเต็ม 30 ต่ำสุด 0 สูงสุด 30 มีคะแนนเฉลี่ย 11.23 คิดเป็นร้อยละ 37.45 มีนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 13.41 พอใช้ ร้อยละ 46.54 ดี ร้อยละ 22.05 และดีเยี่ยม ร้อยละ 17.99 และ 3.ความสามารถด้านเหตุผล คะแนนเต็ม 30 ต่ำสุด 0 สูงสุด 30 มีคะแนนเฉลี่ย 13.77 คิดเป็นร้อยละ 45.92 มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 21.54 พอใช้ ร้อยละ 27.24 ดี ร้อยละ 33.12 และดีเยี่ยม ร้อยละ 18.10.