วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวหลักสูตรใหม่ปวช. เริ่มใช้ปี 56

ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไฟเขียวหลักสูตรใหม่ปวช. เริ่มใช้ปี 56 ปรับเพิ่มเกณฑ์จบหลักสูตร ต้องผ่านประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ...

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของ สอศ. ที่จะเริ่มใช้ปีการศึกษา 2556 สำหรับเหตุผลที่ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช.ใหม่ เนื่องจากหลักสูตรเดิมใช้มานานนับ 10 ปี จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา สำหรับสาระสำคัญที่เปลี่ยนใหม่ มีดังนี้ เพิ่มประเภทวิชาจากเดิม 8 เป็น 9 ประเภทวิชา โดยเพิ่มประเภทวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ พร้อมทั้งเพิ่มสาขาวิชาใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ มีการระบุถึงความคิดหวังของผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร ปวช.ใหม่ที่ชัดเจนทั้ง 3 ด้านคือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการปรับเนื้อหาวิชาใหม่ โดยเพิ่มทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการส่งเสริมให้เป็นคนดี

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการปรับเกณฑ์การจบหลักสูตร ปวช.ใหม่ จากเดิมที่เรียนครบทุกรายวิชา และมีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไปถือว่าจบการศึกษา แต่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ผู้ที่จะจบหลักสูตร ปวช.ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใครไม่ผ่านจะถือว่าไม่จบหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานของผู้จบ ปวช. ส่วนที่มีข้อห่วงใยเรื่องหนังสือเรียนที่ยังเป็นหนังสือตามหลักสูตรเก่านั้น ระยะแรกอาจจะต้องใช้หนังสือเรียนเก่าไปก่อน แต่ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพไปประสานกับสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อจัดพิมพ์เนื้อหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่.

ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไฟเขียวหลักสูตรใหม่ปวช. เริ่มใช้ปี 56 ปรับเพิ่มเกณฑ์จบหลักสูตร ต้องผ่านประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ... 15 มี.ค. 2556 00:39 ไทยรัฐ