วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'โรงเรียนสุจริต'ครูนักเรียนร่วมสร้างจิตสำนึกปลูกฝังความซื่อสัตย์

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นรากฐานของความซื่อสัตย์เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อช่วยปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้ซึ้งถึงความซื่อสัตย์สุจริต ที่จัดขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกแก่เด็กไทย ให้มีจิตสำนึกที่ดี ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกดีในอนาคต ไม่ทุจริต ไม่โกง แม้เพียงเรื่องการเข้างานสาย ไม่ตรงต่อเวลา ซึ่งอาจดูเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่อาจเป็นจุดเพาะจุดเล็กๆ ที่ปลูกฝังเข้าไปในชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนให้ซื่อสัตย์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กในระดับประถมศึกษา และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยต่อไป โดยเมื่อวันที่ 5-8 มีนาคมที่ผ่านมา มีการจัดฝึกอบรม 'โรงเรียนสุจริต' ณ โรงเรียนแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมฟังอบรมเป็นจำนวนมาก ซี่งนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของโครงการที่คนไทยควรให้ความสำคัญ


ทั้งนี้เนื้อหาการอบรมตลอด 4 วันที่ผ่านมา ล้วนชี้แจงปัญหาของการทุจริตในระบบการศึกษาไทย รูปแบบการแก้ไขปัญหาป้องกันการทุจริต และการปลูกฝังจิตสำนึกไม่ให้ทุจริต ซึ่งสุดท้ายของการอบรมมีการมอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่มีหัวใจสุจริต เพื่อสนับสนุนให้เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนผู้อื่นต่อไปในสังคม

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นรากฐานของความไม่โกง 14 มี.ค. 2556 11:57 ไทยรัฐ