วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'หมอประเวศ'แนะสื่อเสนอสังคมขาดความเป็นธรรม ช่วยสร้างดุลยภาพประเทศ

"หมอประเวศ" แนะสื่อเสนอความเหลื่อมล้ำ-สังคมขาดความเป็นธรรม ช่วยสร้างดุลยภาพของประเทศ ด้าน คจสป. พร้อมชงปฏิรูปสังคมไทย 7 ด้าน...

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 56 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “สื่อมวลชนกับการปฏิรูปประเทศไทย” ว่า ระบบการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดบูรณาการและดุลยภาพของประเทศ และการอยู่ร่วมกัน ในระบบสังคมของเราเต็มไปด้วย ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร เป็นระบบที่ถึงกันหมด ถ้าเราอยากเห็นสังคมมีบูรณภาพ มีดุลยภาพ คือมีความเป็นปกติ สังคมต้องลงทุนเรื่องข้อมูลข่าวสารกับการสื่อสาร โดยไม่ไปเล่นเรื่องการเมือง เรื่องอำนาจ เพราะการต่อสู้กันทางการเมือง เป็นเรื่องที่ไม่ยั่งยืน ไม่มีมรรค ไม่มีผลอะไรจริงจัง ควรพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารกับเทคโนโลยีควบคู่กันไป โดยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือข้อมูลข่าวสารจะต้องแม่นยำ มีประโยชน์ มีเสน่ห์โดนใจคน เพราะข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ต้องตรวจสอบ ต้องใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน ตนจึงอยากให้สื่อมวลชนจับเรื่องสังคมที่ขาดความเป็นธรรม และไม่มีความเหลื่อมล้ำ มานำเสนอต่อสาธารณชนมากๆ

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป (คจสป.) เปิดเผยว่า ผลการพิจารณาเอกสารระเบียบวาระที่จะนำเข้าที่ประชุมสมัชชาระดับชาติครั้ง ที่ 3 ปี 2556 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. นี้ ที่ประชุมสรุปเสนอ 7 ระเบียบวาระ ประกอบด้วย 1.ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง มีสาระสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยจากฐานราก ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ขบวนการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมได้เสนอความต้องการของตนเอง 2.การปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามเพื่อหยุดวิกฤติคอรัปชันเพิ่มภาพลักษณ์ความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายเพื่อการเอาชนะปัญหาทุจริต 3.การปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียน สิทธิการเข้าถึงและความเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยการออกแบบระบบกระบวนการและกลไกเชิงนโยบาย รวมทั้งยกร่างกฎหมายสนับสนุน พลังงานหมุนเวียน 4.พลังพลเมืองปฏิรูปสื่อเพื่อการปฏิรูปสังคม เพื่อให้เกิดกลไกของภาคประชาชน ในการตรวจสอบติดตามสื่ออย่างใกล้ชิด 5.พลังสตรีเพื่อการปฏิรูปโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมไทย 6.การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีส่วนร่วม และบูรณาการ โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและ 7.กลไกและกระบวนการการปฏิรูปประเทศไทยระยะต่อไป

"หมอประเวศ" แนะสื่อเสนอความเหลื่อมล้ำ-สังคมขาดความเป็นธรรม ช่วยสร้างดุลยภาพของประเทศ ด้าน คจสป. พร้อมชงปฏิรูปสังคมไทย 7 ด้าน... 5 มี.ค. 2556 18:37 ไทยรัฐ