วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการศาสนาจ่อตั้ง 'พุทธสภา'

อธิบดีกรมการศาสนาเผย คืบหน้าคลอดปฏิญญาตั้ง "พุทธสภา" ช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนาในไทย...

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งพุทธสภา ว่า หลังจากที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้ง “พุทธสภา” ซึ่งประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะหน เลขานุการเจ้าคณะภาค ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์ องค์การทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด พบว่า พระสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมทุกรูปเห็นด้วยที่จะให้มีการจัดตั้งพุทธสภา เพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเกิดความเข้มแข็ง โดยพระสงฆ์ส่วนใหญ่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพุทธสภา แต่ฆราวาสบางส่วนได้คัดค้าน เนื่องจากเกรงว่าหากคณะกรรมการดำเนินการผิดพลาด โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณจะมีผลทางกฎหมายจะทำให้พระสงฆ์ ต้องถูกดำเนินคดีไปด้วย ซึ่งตนได้ชี้แจงไปว่า คณะกรรมการพุทธสภามีหน้าที่ในการเห็นชอบ ตัวโครงการเท่านั้น ส่วนเรื่องของงบประมาณทางวัฒนธรรมจังหวัดจะเป็นผู้ดูแล และจัดทำระบบบัญชี เอกสาร เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักงบประมาณ จึงไม่น่ามีปัญหาอะไร

นายปรีชา กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้เสนอให้มีการเพิ่มรองนายกพุทธที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์จาก 1 รูป เป็น 2 รูป แบ่งเป็น ฝ่ายธรรมยุต 1 รูป และมหานิกาย 1 รูป และควรให้พุทธสภาเป็นคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่นเดียวกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดด้วย ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ได้เห็นชอบ ในการนำมาปรับปรุงในร่างระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยพุทธสภาแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ออกปฏิญญาสามพระยา ในการจัดตั้งพุทธสภา เพื่อให้เป็นสภาแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม 4 ข้อดังนี้ 1. ขอส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งพุทธสภาจังหวัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 2. ร่วมรณรงค์ให้มีการรวมพลังชาวพุทธ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชาติ ร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิกพุทธสภา 3. ร่วมเป็นกำลังสนับสนุนให้เกิดพุทธสภาอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพุทธสภาที่จะส่งเสริมให้ชาวพุทธในชุมชนดำรงความดี และสร้างความมั่นคงบทบาทชาวพุทธให้เกิดความรู้รักสามัคคี

“ร่างระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยพุทธสภา จะปรับปรุงให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นผมจะลงนามในระเบียบ ส่งไปยังให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนพุทธสภาให้เกิดขึ้น รวมทั้งประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาพุทธสภา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในการร่วมเป็นกรรมการ หรือเลขานุการ ในการขับเคลื่อนพุทธสภา อย่างไรก็ตาม ผมได้นำเรียนเรื่องนี้ต่อ นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ได้รับทราบแล้ว และจะมีการรายงานผลการดำเนินงานในเบื้องตนต่อคณะรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคมต่อไป” อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว.

อธิบดีกรมการศาสนาเผย คืบหน้าคลอดปฏิญญาตั้ง "พุทธสภา" ช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนาในไทย... 6 ก.พ. 2556 18:08 ไทยรัฐ