วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มจร.เปิดสอนหลักสูตร 'สันติศึกษาฯ แก้ปัญหาไฟใต้'

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำ MOU ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษาฯ เพื่อสร้างบุคลากรลดความขัดแย้ง แก้ปัญหาความแตกแยกในสังคม สร้างความสันติสุขขึ้นในสังคมทั่วโลก และแก้ปัญหาไฟใต้...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ม.ค. 55 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ทำพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นตัวแทน สถาบันพระปกเกล้า มี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นตัวแทน และสำนักงานศาลยุติธรรม มีนายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นตัวแทน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกัน เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีเครือข่ายจากทั้ง 3 สถาบัน รวม 80 เครือข่าย ร่วมให้การสนับสนุน เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงด้วย

ภายหลังทั้ง 3 สถาบันได้ทำบันทึกข้อตกลง MoU เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ให้แก่ 80 เครือข่ายที่ร่วมมาลงนามได้ทราบถึงเหตุผลในการเปิดสอนสาขาวิชาสันติศึกษาในระดับปริญญาโท ว่าความขัดแย้งก่อเกิดในสังคมโลกมนุษย์มานานตั้งแต่ในอดีต มาจนถึงปัจจุบันความขัดแย้งยังคงมีปรากฏให้เห็น เป็นภัยอันตรายต่อมวลมนุษย์ทั้งโลก โดยเฉพาะปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ยังอยู่ในวังวน เป็นปัญหาซ้ำซาก การเอาการเมืองเข้าไปแก้ก็ไม่ได้ เอาอุดมการณ์เข้าไปแก้ก็ไม่ได้ ปัญหาจึงเกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้ ฉะนั้น สถาบันการศึกษาต้องออกมาแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีศึกษา เพราะสถาบันศาสนายังรากฐานของวัฒนธรรม อริยะธรรม อย่างยั่งยืน และอย่านำเอาศาสนามาเป็นตัวแบ่งแยก เพราะผู้นำศาสนาทุกศาสนาไม่ต้องการความขัดแย้งความแตกแยกอยู่แล้ว การศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะลดความขัดแย้งความแตกแยกความสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึ่งได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษาฯ ขึ้นมา เพื่อให้ความสันติกลับคืนมา ลดความขัดแย้ง สร้างความรัก ความสามัคคีกลับคืนมา

ทั้งนี้ เหตุผลที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าได้ศึกษาทำวิจัยปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ความขัดแย้งในสังคมไทยทุกระดับมาโดยตลอด ส่วนสำนักงานศาลยุติธรรมนั้น ใช้ความพยายามไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาสังคมกับคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในศาลมากมาย จนทำให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความขัดแย้งหาข้อยุติอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มาร่วมสนับสนุนเปิดสอนหลักสูตร สาขาวิชาสันติศึกษาฯ

ด้าน ศ.ดร.บวรศักดิ์ เปิดเผยว่า หลักสูตรวิชาสันติศึกษาฯ เป็นเรื่องที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ จัดทำขึ้นมา จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยและสังคมโลก ทำให้คนมีทัศนคติต่อความขัดแย้ง ไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่ง เกิดจากสังคมโดยรวมที่ต้องร่วมกันแก้ไข ในหลักสูตรยังมีทักษะการป้องกันไม่ใด้เกิดความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคม ใช้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หรือโทร. 02-6235393, 081-4803374 หรือที่ http://www.ps.mcu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำ MOU ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษาฯ เพื่อสร้างบุคลากรลดความขัดแย้งแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคม สร้างความสันติสุขขึ้นในสังคมทั่วโลก และแก้ปัญหาไฟใต้... 18 ม.ค. 2556 15:12 ไทยรัฐ