วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.เดินหน้าโครงการนำร่อง 'อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน'

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าโครงการนำร่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองผู้สูงอายุในชุมชน...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 ม.ค. 56 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้ริเริ่มดำเนินโครงการนำร่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เมื่อปี พ.ศ.2556 โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบบงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นกลไกในระดับชุมชนในการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีอาสาสมัครซึ่งเป็นคนภายในชุมชนที่มีจิตอาสา มีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ คือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรภาคเอกชน ที่ได้นำโครงการ อผส. ไปดำเนินการโดยใช้งบประมาณของตนเอง ต่อมาปี พ.ศ.2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 เรื่อง นโยบายด้านการคุ้มครองสถานภาพผู้สูงอายุ โดยให้มีการขยายผลโครงการ อผส. กำหนดเป็นนโยบายด้านผู้สูงอายุและให้ อปท. เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ ซึ่งมีความมุ่งหมายให้ทุก อปท. มีการดำเนินงานร่วมกับ อผส. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน และให้ระบบงาน อผส. เป็นกลไกพื้นฐานของชุมชนที่จะมีบุคลากรด้านผู้สูงอายุขึ้นใน อปท. ทุกพื้นที่

นายสันติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯได้มีการเตรียมการขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 1.สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั่วประเทศ (พมจ.) เรื่องแนวทางการสนับสนุนงาน อผส. ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละฝ่ายจะมีบทบาทตามมติคณะรัฐมนตรี คือ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบหลักและเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อผส. จากรายได้ของ อปท. และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้ โดยมีหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก่ อปท. เกี่ยวกับการดูแล คุ้มครอง และการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 2.มอบหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ อปท. ภายในจังหวัดต่อไป

"โครงการนำร่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เป็นการส่งเสริมให้เกิดระบบงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อเป็นกลไกในระดับฐานรากของชุมชน โดยอาสาสมัครเป็นคนภายในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะเสริมสร้างทัศนคติให้ มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ที่ขาดผู้ดูแล ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง ถูกละเลยเพิกเฉย และยากจน ฯลฯ นับเป็นมาตรการเชิงรุกโดยมุ่งให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงตัวถึงบ้าน" นายสันติ กล่าว.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าโครงการนำร่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองผู้สูงอายุในชุมชน... 17 ม.ค. 2556 15:40 ไทยรัฐ