บริการข่าวไทยรัฐ

มจร.เปิดหลักสูตรสันติศึกษา


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า มจร. เตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรจะเน้นบูรณาการพัฒนาสันติภาพแบบผสมผสาน โดยจะเชิญนักวิชาการ และนักปฏิบัติการด้านสันติภาพทั้งในและต่างประเทศ มาบรรยาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือต้องการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องความขัดแย้ง และสามารถจัดการความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้โดยสันติวิธี ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนี้จะต้องจบปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง อาทิ พระภิกษุ แม่ชี นักบวช นักการเมือง ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ สื่อมวลชน รับสมัครถึงวันที่ 30 มี.ค. ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2623-5393.