วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.อ.สุราษฎร์เปิดโรงเรียนวิทยานุสรณ์ 'ต้นแบบสอนวิทย์'

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดตั้งโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ...

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สภา ม.อ.ได้เห็นชอบโครงการจัดตั้งโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถแต่ขาดโอกาสเข้าเรียน และจะผลักดันให้โรงเรียนดังกล่าวเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ทั้งความรู้และการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รูปแบบการเรียนการสอนเน้นพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งกีฬาและนันทนาการ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 8 ห้อง ห้องละ 40 คน รวม 320 คน.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดตั้งโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ... 11 ธ.ค. 2555 13:01 ไทยรัฐ