วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหาเถรสมาคมเลื่อนสมณศักดิ์พระสังฆาธิการปี 55 รวม 65 รูป

มหาเถรสมาคม ประกาศเลื่อนสมณศักดิ์ ประจำปี 2555 จำนวน 65 รูป มหานิกาย 49 รูป ธรรมยุต 16 รูป “พระธรรมโกศาจารย์” เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ขึ้นรองสมเด็จเป็น “พระพรหมบัณฑิต”...

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. มหาเถรสมาคม (มส.) ได้ประกาศรายชื่อพระสังฆาธิการที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยปี 2555 มีจำนวน 65 รูป แบ่งเป็นฝ่ายมหานิกาย 49 รูป และฝ่ายธรรมยุตมี 16 รูป และมีพิเศษอีก 1 รูป ในฝ่ายมหานิกาย โดยในปีนี้ไม่มีการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะเนื่องจากเต็มจำนวน

ฝ่ายมหานิกาย มีพระราชาคณะเจ้าคณะรองหรือรองสมเด็จชั้นหิรัญบัฏ 1 รูป ได้แก่ พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เจ้าคณะภาค 2 และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็น “พระพรหมบัณฑิต” พระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป ได้แก่ พระเทพญาณโมลี เจ้าอาวาสวัดขันเงิน เป็น “พระธรรมโกศาจารย์”

พระราชาคณะชั้นเทพ 7 รูป ได้แก่ พระราชกิตติเมธี วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี เป็น “พระเทพปริยัติสุธี”  พระราชวิมล วัดชนะสงคราม กทม.เป็น “พระเทพวิมลมุนี” พระราชโมลี วัดจักรวรรดิ กทม. เป็น “พระเทพวิสุทธิโมลี” พระราชปัญญามุนี วัดอนงคาราม กทม. เป็น “พระเทพรัตนโมลี” พระราชปริยัติเมธี วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ เป็น “พระเทพมังคลาจารย์” พระราชปริยัตยาทร วัดมหาชัย จ.มหาสารคาม เป็น “พระเทพสิทธาจารย์” พระราชพิพัฒนาภรณ์ วัดทรายขาว จ.สงขลา เป็น “พระเทพญาณโมลี"

พระราชาคณะชั้นราช 10 รูป ได้แก่ พระศรีสมโพธิ์ วัดหลักสี่ กทม. เป็น “พระราชพิพัฒนาภรณ์” พระศรีศาสนวงศ์ วัดหงส์รัตนาราม กทม. เป็น “พระราชโมลี” พระวิเชียรกวี วัดปากน้ำ กทม.เป็น “พระราชมังคลาจารย์”  พระศรีสุธรรมเมธี วัดเวฬุวัน จ.ยะลา เป็น “พระราชปัญญามุนี” พระศรีวิสุทธิเมธี วัดสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี เป็น “พระราชปริยัติเมธี” พระศรีปทุมเมธี วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี เป็น “พระราชกิตติเมธี” พระโสภณวิหารการ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย เป็น “พระราชรัตนาลงกรณ์” พระวิจิตรพิพัฒโนดม วัดท่าไม้แดง จ.ตาก เป็น “พระราชวิทยาคม” พระสิทธิธรรมธาดา วัดสระเกศ กทม. เป็น “พระราชธีรคุณ” พระพิมลภาวนาพิธาน วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น “พระราชภาวนาพิธาน วิ.”

พระราชาคณะชั้นสามัญ 29 รูป ได้แก่ พระครูสมุทรกวี (จำลอง ป.ธ. 5) วัดกลางเหนือ จ.สุมทรสงคราม เป็น “พระสมุทรธรรมคณี” พระครูวิสิฐวีรคุณ (ผ่อง ป.ธ. 5) วัดหนองจอก จ.เพชรบุรี เป็น “พระวชิรธรรมคณี” พระครูสิริธรรมรักขิต (บังคม ป.ธ. 5) วัดบางปรือ จ.ตราด เป็น “พระบุรเขตธรรมคณี” พระครูระณังค์คณารักษ์ (ขจร ป.ธ. 4) วัดสุวรรณคิรีวิหาร จ.ระนอง เป็น “พระระณังคมุนีวงศ์” พระครูสิริกิจจาภรณ์ (เสริม ป.ธ. 4) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง เป็น “พระจินดารัตนาภรณ์” พระครูมหานคราภิรักษ์ (สมคิด ป.ธ. 4) วัดบรมวงศ์อิศรวราราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น “พระญาณไตรโลก” พระครูปริยัติกิจสุนทร (นิคม ป.ธ. 3) วัดสว่างอารมณ์ จ.หนองบัวลำภู เป็น “พระอุดมคุณาภรณ์” พระครูโพธานุรักษ์ (พรมมา) วัดศรีสว่างบรมสุข จ.อุดรธานี เป็น “พระโสภณธรรมาจารย์”

พระครูสุนทรนิมมานการ (ธีรวัฒน์) วัดหนองกะพ้อ จ.สระแก้ว เป็น “พระรัตนสราธิคุณ” พระครูมงคลรัตนวัฒน์ (อาทิตย์) วัดมงคลชัยพัฒนาราม จ.สระบุรี เป็น “พระวิสิฐคณาภรณ์” พระครูอรุณกิจโกศล (จำรัส) วัดแจ้ง จ.สุราษฎร์ธานี เป็น “พระมงคลทีปาจารย์” พระมหามนัส ป.ธ. 7 วัดเอก จ.สงขลา เป็น “พระสิริพัฒโนดม” พระครูนิวาสธรรมสุนทร (สุนทร) วัดท่าพระเจริญพรต จ.นครสวรรค์ เป็น "พระนิโรธรักขิต” พระครูวิสุทธิสารโสภิต (หัตไทย) วัดลุ่ม จ.ระยอง เป็น “พระโบราณพิทักษ์” พระครูสิริคุณสาทร (คุณากร ป.ธ. 3) วัดนาคกลาง กทม. เป็น "พระมงคลวรญาณ” พระมหาสนอง ป.ธ. 9 วัดบางนาใน กทม.เป็น “พระศรีศาสนวงศ์” พระมหาทองดี ป.ธ. 9 วัดปากน้ำ กทม. เป็น "พระปิฎกเมธี” พระมหาพนมพร ป.ธ.9 วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม เป็น "พระศรีวิสุทธิเมธี”

พระครูศรีบุญญาคม (บุญสม ป.ธ.6) วัดกลาง จ.กาฬสินธุ์ เป็น “พระวิสุทธิบุญญาคม” พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (นนทพันธ์ ป.ธ.5) วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ เป็น “พระวิมลมุนี” พระครูวิมลธรรมธาดา (สวง ป.ธ.4) วัดระฆังโฆสิตาราม กทม. เป็น “พระพิมลภาวนาพิธาน วิ.”  พระครูโสภณสุทธิวัฒน์ (ณัฐกร ป.ธ. 3) วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. เป็น “พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล” พระครูอรุณธรรมานุวัตร (ต่อศักดิ์ ป.ธ.3) วัดอรุณราชวราราม กทม. เป็น “พระศากยปุตติยวงศ์” พระครูสรวุฒิพิศิษฏ์ (เฉลียง) วัดมหาธาตุฯ กทม.เป็น “พระสรภาณกวี” พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (สมทรง) วัดสามพระยา กทม.เป็น "พระอรรถกิจโสภณ”  พระครูโสภณวรกิจ (บรรจง) วัดเอี่ยมประชานิมิต จ.สมุทรปราการ “พระมงคลสีลคุณ” พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (พิศิษฐ์) วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา เป็น “พระโพธิญาณรังสี วิ."

ขณะที่ฝ่ายธรรมยุต มีพระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป ได้แก่ พระเทพโมลี วัดราชผาติการาม กทม. เป็น “พระธรรมปาโมกข์” พระราชาคณะชั้นเทพ 1 รูป ได้แก่ พระราชพิพัฒนาทรหรือ “เจ้าคุณถาวร” วัดปทุมวนาราม กทม. เป็น “พระเทพวิมลญาณ วิ.” พระราชาคณะชั้นราช 1 รูป ได้แก่ พระปริยัติเมธี วัดราชบพิธฯ กทม.เป็น “พระราชสิทธิโมลี”

พระราชาคณะชั้นสามัญ 9 รูป ได้แก่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์ (ประสาร ป.ธ. 6) วัดเทพศิรินทราวาส กทม.เป็น “พระปริยัติเมธี” พระครูโสภณสารธรรม (สุชิน ป.ธ. 3) วัดราชาธิวาส กทม. เป็น “พระกิตติวรประสาทธน์” พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ (อัมพร ป.ธ. 3) วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ เป็น "พระกิตติวิมล” พระครูพุทธิสารสุนทร (บุญกู้) วัดพระศรีมหาธาตุ กทม.เป็น “พระพุทธิสารเถร วิ.” พระครูพิทักษ์คณานุกิจ (สว่าง) วัดศรีหมากแข้ง จ.อุดรธานี เป็น “พระจันโทปมาจารย์ วิ.” พระครูโพธิชยาภิรักษ์ (ทวี) ธ. วัดกระทุ่มปี จ.สิงห์บุรี เป็น “พระสิงหคณาจารย์พระครูศรีศาสนกิจ (ไพโรจน์ ป.ธ. 9) วัดป่าศรัทธารวม จ.นครราชสีมา เป็น “พระศรีธรรมวงศาจารย์” พระครูธีรสารปริยัติคุณ (เดช ป.ธ. 3) วัดมัชฌันติการาม กทม. เป็น "พระพุทธิสารโสภณ”

นอกจากนี้ ยังมีการเลื่อนและตั้งเป็นกรณีพิเศษอีก 1 รูป ในฝ่ายมหานิกาย คือ พระพุทธมนต์วราจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.เลื่อนเป็น “พระราชภัทรญาณ” สำหรับพระสังฆาธิการในต่างประเทศ ฝ่ายมหานิกาย มีพระราชาคณะชั้นราช 1 รูป คือ พระอมรมุนี วัดวิชิตตาราม/รัฐแคนซัส/สหรัฐอเมริกา เป็น “พระราชสารมุนี” พระราชาคณะชั้นสามัญ 3 รูป คือ พระครูนิโครธธรรโมภาส (ลาภ)วัดนิโครธาราม/รัฐเคดาห์/มาเลเซีย เป็น “พระนิโครธธรรมธาดา” พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (วสันต์ ป.ธ. 5)วัดพุทธาราม/เกาะกวม/สหรัฐอเมริกา เป็น “พระสิทธิธรรมวิเทศ” พระมหาเหรียญ ป.ธ. 4  วัดอานันทเมตตยาราม/สิงคโปร์ เป็น“ พระปัญญาธรรมวิเทศ”

ฝ่ายธรรมยุต มีพระราชาคณะชั้นเทพ 1 รูป คือ พระราชสิทธิโมลี วัดพุทธบูชา/รัฐจอร์เจีย/สหรัฐอเมริกา เป็น “พระเทพกิตติวิมล” พระราชาคณะชั้นราช 2 รูป คือ พระกิตติวิมลเมธี วัดพุทธดัลลัส/รัฐเท็กซัส/สหรัฐอเมริกา เป็น “พระราชกิตติวิมล” กับ พระสุนทรพุทธวิเทศ วัดพุทธาวาส/รัฐเท็กซัส/สหรัฐอเมริกา เป็น “พระราชพุทธิวิเทศ” พระราชาคณะชั้นสามัญ 1 รูป คือ พระครูวิฑูรธรรมกิจ (ย้อย) วัดพุทธรังษีสแตนมอร์/นิวเซาท์เวลส์/ออสเตรเลีย เป็น “พระวิเทศธรรมญาณ”.

มหาเถรสมาคม ประกาศเลื่อนสมณศักดิ์ ประจำปี 2555 จำนวน 65 รูป มหานิกาย 49 รูป ธรรมยุต 16 รูป “พระธรรมโกศาจารย์” เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ขึ้นรองสมเด็จเป็น “พระพรหมบัณฑิต”... 14 พ.ย. 2555 17:13 ไทยรัฐ