วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยสูบบุหรี่จัด 18ใน21ราย ดูด300มวนต่อเดือน

กรมอนามัยโลก ระบุ เหล้า บุหรี่ เป็น 1 ใน 4 ตัวการหลักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อุบัติเหตุ การติดยา และการพนัน ด้านสำนักงานสถิติฯ เผย กลุ่มคนสูบบุหรี่ไทย 18 ใน 21 คน สูบบุหรี่เดือนละ 300 มวน

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ โรงแรมทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กทม. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย ผู้แทนเครือข่ายหมออนามัยระดับจังหวัด และผู้แทนจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ในโครงการพัฒนาประชาคมลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ได้แก่ เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อุบัติเหตุ และการพนัน ในปี 2555-2556

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งลดปัจจัยเสี่ยงอันตรายที่ทำลายสุขภาพคนไทย โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่า ขณะนี้ เหล้า บุหรี่ เป็น 1 ใน 4 ตัวการหลักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ติดยาเสพติด รวมถึงการติดการพนันที่เป็นอบายมุข อันจะก่อปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในชุมชนต่างๆ อย่างรุนแรง จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุดในปี 2554 พบว่าในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ทุกจำนวน 21 คน มีถึง 18 คน ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ ใน 1 วันสูบบุหรี่มากถึง 11 มวน หรือเฉลี่ยใน 1 เดือนจะสูบบุหรี่รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 300 มวน หรือ 15 ซอง และยังพบวัยรุ่นดื่มสุราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.5 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 23.7 ในปี 2554 และมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านร้อยละ 40 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่มีการระบาดร้อยละ 32

สำหรับการแก้ไขปัญหาและลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จะต้องใช้มาตรการทางสังคม ชุมชน โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับอำเภอ ตำบล ถึงหมู่บ้าน ซึ่งในปี 2555-2556 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้หมออนามัย ซึ่งเป็นบุคลากรกำลังหลักของระบบสุขภาพที่อยู่ในพื้นที่และปฏิบัติงานในทุกตำบลทั่วประเทศ รวม 28,449 คน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,810 แห่ง ให้เป็นนักรณรงค์สร้างสุขภาวะในชุมชน ประสานงานระหว่างชาวบ้านกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อปท. และผู้นำชุมชน เพื่อสร้างมาตรการทางสังคมหรือชุมชนในการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ด้านนายสาคร นาต๊ะ นายกสมาคมหมออนามัย กล่าวว่า ผลจากการประชุมในครั้งนี้ จะมีการจัดทำแผนการดำเนินงานชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงในระดับพื้นที่ทุกจังหวัด นำไปปฏิบัติให้บรรลุผล โดยจะมีการประกาศนโยบายสาธารณะระดับอำเภอลด 5 ปัญหาที่กล่าวมา จังหวัดละ 1 อำเภอ รวม 870 อำเภอ มีตำบลต้นแบบจัดการปัญหา โดยการประกาศเป็นนโยบายท้องถิ่นเขตตรวจราชการละ 1 ตำบล รวม 18 ตำบล และมีนวัตกรรมชุมชนลดเสี่ยงโดยใช้มาตรการของชุมชนเอง เขตละ 1 หมู่บ้าน รวม 18 หมู่บ้าน 18 นวัตกรรม

กรมอนามัยโลก ระบุ เหล้า บุหรี่ เป็น 1 ใน 4 ตัวการหลักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อุบัติเหตุ การติดยา และการพนัน ด้านสำนักงานสถิติฯ เผย กลุ่มคนสูบบุหรี่ไทย 18 ใน 21 คน สูบบุหรี่เดือนละ 300 มวน 9 พ.ย. 2555 15:07 ไทยรัฐ