วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้คนไทยตรงข้ามมาเลย์ รับได้รัฐทุจริตเพราะกลัวอิทธิพล

เอแบคโพลล์ เผยคนไทยส่วนใหญ่เอนเอียงยอมรับรัฐบาลทุจริตได้ ตรงข้ามกับคนมาเลย์จะต่อต้าน ส่วนเหตุผลคนไทยยอมรับทุจริตได้เพราะกลัวอิทธิพลและยังเห็นคนโกงมีหน้ามีตาในสังคม ขณะที่ทางออกในการแก้ปัญหาเสนอโทษประหารชีวิต พบทุกจังหวัดสอบตกในการให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการใช้จ่าย และในทุกชุมชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต...

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2555 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง "ศึกษาเปรียบเทียบระดับการต่อต้านรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชันถึงแม้ตนเองจะได้ประโยชน์ด้วยระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย" ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย UCSI ประเทศมาเลเซีย พบว่า ประชาชนคนมาเลเซียส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.1 ต่อต้านรัฐบาลทุจริตคอรัปชันถึงแม้ตนเองจะได้ผลประโยชน์ แต่ประชาชนคนไทยที่ถูกศึกษาส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.5 ยังเอนเอียงยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชัน ถ้าตนเองได้รับผลประโยชน์

ส่วนเหตุผลที่กลุ่มยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชัน ถ้าตนเองได้ประโยชน์ พบว่า กลัวอิทธิพล กลัวจะเดือดร้อน กลัวถูกข่มขู่คุกคาม คนที่ทุจริตคอรัปชันยังมีหน้ามีตาร่ำรวยได้ในสังคม ไม่มีหน่วยงานรัฐใดให้การคุ้มครองคนที่ออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริตคอรัปชันอย่างจริงจังต่อเนื่อง และประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลมีการทุจริตคอรัปชันด้วยกันทั้งนั้น

สำหรับข้อเสนอแนะทางออกพบว่า กว่าร้อยละ 90 เสนอให้ประหารชีวิตขบวนการทุจริตคอรัปชัน และมีหน่วยงานรัฐคุ้มครองพยานภาคประชาชนที่ออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริตคอรัปชัน และให้รัฐบาลสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริตคอรัปชันทำงานต่อ ไม่ใช่โยกย้ายให้พ้นหน้าที่ไปเหมือนที่ผ่านมา เป็นต้น

นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.0 ระบุไม่มีโอกาสเลยที่จะเข้าไปตรวจสอบงบประมาณพัฒนาจังหวัดที่ตนเองพักอาศัยอยู่ เช่น งบภัยพิบัติ สร้างถนน สะพาน อาคาร และการก่อสร้างต่างๆ และจากการศึกษานำร่องเป็นรายจังหวัดพบว่า ทุกจังหวัดสอบตกทั้งหมด เพราะเมื่อถามประชาชนถึงการมีโอกาสเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนาจังหวัดที่ตนเองพักอาศัยอยู่หรือไม่ พบว่า ทุกจังหวัดถูกประชาชนระบุว่า เป็นจังหวัดที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนาจังหวัดเลย

ทั้งนี้ ผลสำรวจพบ 10 อันดับแรกของจังหวัดที่ประชาชนระบุไม่มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุด อันดับที่หนึ่ง ได้แก่ จังหวัดสงขลา คือร้อยละ 86.5 อันดับที่สอง ได้แก่ นราธิวาส ร้อยละ 85.6 อันดับที่สาม ได้แก่ เชียงใหม่ ร้อยละ 84.3 อันดับที่สี่ ได้แก่ สุรินทร์ ร้อยละ 82.2 อันดับที่ห้า ได้แก่ พัทลุง ร้อยละ 81.2 อันดับที่หก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 80.9 อันดับที่เจ็ด ได้แก่ หนองคาย ร้อยละ 80.4 อันดับที่แปด ได้แก่ อยุธยา ร้อยละ 79.3 อันดับที่เก้า ได้แก่ นครสวรรค์ ร้อยละ 77.8 และอันดับที่สิบ ได้แก่ นนทบุรี ร้อยละ 76.4 ตามลำดับ และอันดับรองๆ ลงไป ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สมุทรปราการ พิษณุโลก นครราชสีมา สิงห์บุรี ภูเก็ต ปทุมธานี ตาก สุโขทัย และระนอง

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.4 ระบุชุมชนที่ตนเองพักอาศัยอยู่มีปัญหาทุจริตคอรัปชันในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ และผลสำรวจพบ 10 อันดับแรกของจังหวัดที่ประชาชนระบุชุมชนที่ตนเองพักอาศัยมีปัญหาทุจริตคอรัปชันในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ อันดับแรก ได้แก่ นครสวรรค์ ร้อยละ 89.4 อันดับสอง ได้แก่ ระนอง ร้อยละ 88.2 อันดับสาม ได้แก่ สงขลา ร้อยละ 88.0 อันดับสี่ ได้แก่ สุรินทร์ ร้อยละ 86.7 อันดับห้า ได้แก่ ภูเก็ต ร้อยละ 85.6 อันดับหก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 84.1 อันดับเจ็ด ได้แก่ พิษณุโลก ร้อยละ 83.0 อันดับแปด ได้แก่ ตาก ร้อยละ 82.3 อันดับเก้า ได้แก่ นครราชสีมา ร้อยละ 80.8 และอันดับที่สิบ ได้แก่ อยุธยา ร้อยละ 79.2 ตามลำดับ และอันดับรองๆ ลงไป ได้แก่ นราธิวาส ร้อยละ 77.1 นนทบุรี ร้อยละ 77.0 หนองคาย ร้อยละ 76.4 ปทุมธานี ร้อยละ 74.8 เชียงใหม่ ร้อยละ 72.5 สิงห์บุรี ร้อยละ 71.4 แม่ฮ่องสอน ร้อยละ 71.2 สุโขทัย ร้อยละ 70.6 สมุทรปราการ ร้อยละ 69.3 และพัทลุง ร้อยละ 64.3 ตามลำดับ

เอแบคโพลล์ เผยคนไทยส่วนใหญ่เอนเอียงยอมรับรัฐบาลทุจริตได้ ตรงข้ามกับคนมาเลย์จะต่อต้าน ส่วนเหตุผลคนไทยยอมรับทุจริตได้เพราะกลัวอิทธิพลและยังเห็นคนโกงมีหน้ามีตาในสังคม ขณะที่ทางออกในการแก้ปัญหาเสนอโทษประหารชีวิต พบทุกจังหวัดสอบตกในการให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการใช้จ่าย และในทุกชุมชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต... 10 ต.ค. 2555 10:02 ไทยรัฐ