วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยูเนสโกรับ'พระบรมธาตุ' เข้าบัญชีรอพิจารณาเป็นมรดกโลก

วธ.เผยคืบหน้าเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก ล่าสุดยูเนสโกรับเข้าสู่ "บัญชีรายชื่อเบื้องต้น" แล้ว รอบรรจุเข้าที่ประชุมมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 38 หรือ 39 ระหว่างปี 2557-58 เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอนาคต...

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.55 นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากรและคณะกรรมการมรดกโลก เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ส่งชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อเสนอไปที่ศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกพิจารณาเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative Lists) เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอนาคตนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ศูนย์มรดกโลกได้ประกาศชื่อวัดพระมหาธาตุฯ จ.นครศรีธรรมราช เข้าสู่บัญชีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการของจังหวัดจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่เรียกนอมมิเนชั่น (Nommination dosier) คุณสมบัติต่างๆ ของความโดดเด่นวัดพระมหาธาตุฯ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ส่งไปยังศูนย์ฯ ดังกล่าว เข้าไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายการพิจารณา ซึ่งจะต้องใช้เวลา 1 ปีครึ่ง จากนั้นจะบรรจุเข้าการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 38 หรือสมัยที่ 39 ระหว่างปี พ.ศ.2557-2558 เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก

นางโสมสุดา กล่าวว่า วัดพระมหาธาตุฯ เข้าหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ของทั้งหมด 10 ข้อ ตามคุณสมบัติจะเป็นมรดกโลกดังนี้ หลักเกณฑ์ข้อ 1 เป็นตัวแทนผลงานของการสร้างจากอัจฉริยะของมนุษย์ แสดงถึงการออกแบบอาคารและการออกแบบแผนผังของสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา โดยพระบรมธาตุเจดีย์ฯ องค์นี้มีสถูปทรงกลมขนาดใหญ่ มีต้นแบบมาจากสถูปในศิลปะลังกา และปลียอดทรงดอกบัวตูมที่ประดับด้วยลูกปัดแก้ว ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัย จึงเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมชิ้นเลิศที่สร้างจากอัจฉริยภาพของศิลปิน หลักเกณฑ์ข้อ 2 แสดงถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลา หรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งของโลกในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยีศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์

โดยพระบรมธาตุเจดีย์ฯ แสดงถึงการสืบทอดคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา พัฒนาการสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง และแผนผัง ที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะของคาบสมุทรไทยตอนบนกับศิลปะลังกา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รับพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทจากศรีลังกา และเผยแผ่ไปยังอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาณาจักรศรีวิชัย ที่ปรากฏเจดีย์ทรงระฆังในอาณาจักรเหล่านี้ และหลักเกณฑ์ข้อ 6 มีความสัมพันธ์โดยตรง หรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์ หรือประเพณีที่ยังคงอยู่ หรือความคิด ความเชื่อ งานศิลปกรรม และวรรณกรรม ที่มีความสำคัญโดดเด่นเป็นสากล ประเพณีพิธีกรรมประจำปีที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมธาตุองค์นี้ คือ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ มีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนิกชนในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ในฐานะสัญลักษณ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมหาศาลเดินทางเข้ามาร่วมพิธีกรรมปีละหลายครั้ง.

วธ.เผยคืบหน้าเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก ล่าสุดยูเนสโกรับเข้าสู่ "บัญชีรายชื่อเบื้องต้น" แล้ว รอบรรจุเข้าที่ประชุมมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 38 หรือ 39 ระหว่างปี 2557-58 เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอนาคต... 20 ก.ย. 2555 13:47 20 ก.ย. 2555 15:51 ไทยรัฐ