วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ป.ก.เตรียมพร้อมเข้าสู่AEC เร่งพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เผยว่า ได้จัดโครงการฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยวางกรอบดำเนินการ 3 ส่วน คือ การสร้างหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงาน การสร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการ และสร้างขยายเครือข่ายการพัฒนากับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานในต่างประเทศที่จะต้องบูรณาการภารกิจร่วมกัน

เลขาธิการ ส.ป.ก.กล่าวอีกว่า ในปี 2555 นี้ ส.ป.ก.ได้เตรียมพร้อมโดยได้วางกรอบพัฒนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ และให้มีการเสริมความรู้ความเข้าใจที่ต่อเนื่องสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากร โดยคาดการณ์ว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวทันกับความเป็นหนึ่งในการเปิดประตูสู่อาเซียนอย่างมั่นใจและสอดรับกับภารกิจของ ส.ป.ก.

วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เผยว่า ได้จัดโครงการฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)... 19 ก.ย. 2555 16:27 ไทยรัฐ