วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์คุณธรรมเตรียมสร้างมุมหนังสือคุณธรรมสู่ท้องถิ่น

ผอ.ศูนย์คุณธรรม เผยโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ช่วยให้นักเรียนนำข้อคิดเรื่องคุณธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้นักเรียนรักการอ่านมากขึ้นร้อยละ 80 เตรียมขยายมุมหนังสือสู่ชุมชนมากขึ้น...

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ 17 หน่วยงานในการจัดมุมคุณธรรมในห้องสมุดของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่สื่อความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชน โดยขณะนี้มีเครือข่ายห้องสมุดคุณธรรมทั่วประเทศ รวม 150 แห่ง ซึ่งจากการประเมินผลดำเนินงาน พบว่าครูได้ใช้สื่อคุณธรรม จริยธรรมไปใช้สอนนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสา

ทั้งนี้ ได้ทำการวัดผลจากสมุดบันทึกกิจกรรมมุมคุณธรรม และการยืมหนังสือไปใช้ในห้องเรียน พบว่าเด็กส่วนใหญ่ได้นำความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถนำข้อคิดเรื่องคุณธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ขณะเดียวกัน สื่อคุณธรรมยังมีส่วนช่วยให้นักเรียนรักการอ่านมากขึ้นถึงร้อยละ 80 และในปีงบประมาณ 2556 ตนได้มีนโยบายในการขยายเครือข่าย การสร้างมุมหนังสือคุณธรรมไปยังชุมชนให้มากขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในการร่วมมือกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดีให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ.

ผอ.ศูนย์คุณธรรม เผยโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ช่วยให้นักเรียนนำข้อคิดเรื่องคุณธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้นักเรียนรักการอ่านมากขึ้นร้อยละ 80 เตรียมขยายมุมหนังสือสู่ชุมชนมากขึ้น... 17 ก.ย. 2555 11:42 ไทยรัฐ