วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยเครื่องจักรชีวภาพ ใช้บำบัดแหล่งน้ำเสียชุมชน

ปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งหากไม่มีการจัดการน้ำเสียอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราได้ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว น.ส.ศศิธร พุ่มพฤกษ์ พร้อมด้วย น.ส.เบ็ญจรัตน์ กำจัดภัย และ น.ส.กมลรัตน์ ญาณสิทธิ์ นักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ทำโครงการวิจัย “การบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เครื่องจักรชีวภาพ” (Environmental friendly wastewater treatment using biomachine) ขึ้น โดยมี รศ.ขนิษฐา เจริญลาภ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

น.ส.ศศิธรเปิดเผยว่า หลักการบำบัด น้ำเสียด้วยเครื่องจักรชีวภาพดังกล่าวนั้น ได้จากการศึกษาแนวพระราชดำริ และทฤษฎีธรรมชาติการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีในน้ำเสีย ด้วยทฤษฎีธรรมชาติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทาง ซึ่งจะใช้เทคโนโลยี วัสดุในท้องถิ่นมาก่อสร้างรูปแบบที่ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายพิษตกค้างโดยอาศัยหลักการ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” มาบำบัดน้ำเสียในแหล่งชุมชน

สำหรับแนวทางการวิจัย เริ่มแรกทำการคัดเลือกพืชน้ำชนิดต่างๆได้แก่ ผักตบชวา จอก แว่นแก้ว ผักบุ้ง และ พลูด่าง มาเปรียบเทียบเพื่อใช้เป็นพืชในการบำบัดน้ำเสียในเครื่องจักรชีวภาพ และพบว่า ผักตบชวา มีผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดมากที่สุด รองลงมาเป็นจอก แว่นแก้ว ผักบุ้งและพลูด่าง จากนั้นจึงเริ่มสร้างเครื่องจักรชีวภาพติดตั้งข้างบ่อพักน้ำเสีย

...นำเหล็กฉากขนาด 3.81×0.60 ซม.มาประกอบเป็นโครงสร้างขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง 1.56 เมตร โดยด้านบนติดตั้งถังพักน้ำเสีย (PE) ขนาด 550 ลิตร แล้วใช้ลูกลอยเป็นตัวควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ เพื่อไม่ให้ปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลา ต่อสายเพื่อดึงน้ำเสียเข้าถังพัก จากนั้นเปิดน้ำลงรางรับน้ำเสีย ที่ทำด้วยท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว นำมาเปิดทำเป็นรางบรรจุตัวกรอง พืชน้ำ และรับน้ำเสีย

โดยออกแบบให้วางขนานกับพื้นแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ตามระดับความสูง แต่ละชั้นบรรจุตัวกรองหินภูเขาไฟที่มีความพรุนสูง ทำให้อากาศแทรกซึมผ่านได้ทั่วทั้งระบบ ต่อสายให้น้ำไหลผ่าน ซึ่ง ชั้นบนสุดใช้หิน ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร ชั้นที่สอง บรรจุตัวกรองหินภูเขาไฟขนาด 1.64 เซนติเมตร และ ชั้นล่างสุด บรรจุตัวกรองหินภูเขาไฟขนาด 1 เซนติเมตร และถ่านขนาด 1 เซนติเมตร และต่อท่อปล่อยน้ำลงบ่อพัก ก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ ซึ่งน้ำที่ได้จะมีค่า ph เฉลี่ยที่ 6.5-9

การวิจัยดังกล่าวจึงนับว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะได้ส่วนหนึ่ง  หากชุมชนใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามกันได้ที่ โทร. 08–3433–6169, 08–7039–9296 ในวันเวลาที่เหมาะสม.

 


เพ็ญพิชญา เตียว

ปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งหากไม่มีการจัดการน้ำเสียอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราได้... 16 ก.ย. 2555 13:47 ไทยรัฐ