วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มูลนิธิไทยรัฐ' จัด 'โครงการความเป็นพลเมืองดี'

"มูลนิธิไทยรัฐ" ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ดำเนินการจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ใน "โครงการความเป็นพลเมืองดี" หวังมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ก.ย. 55 ที่โรงแรมซีบรีซจอมเทียน รีสอร์ท (หาดจอมเทียน) พัทยา ชลบุรี นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา ครูแกนนำโครงการความเป็นพลเมืองดี โดยนางจิรา จิตชาญวิชัย อดีตครู คศ.4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติกรุงเทพ ได้กล่าวรายงาน ในนามของคณะกรรมการผู้จัดอบรม สัมมนา ครูแกนนำโครงการความเป็นพลเมืองดี พร้อมทั้งกล่าวว่า มูลนิธิไทยรัฐร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ดำเนินการจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555 – 2558) พันธกิจด้านส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามกลยุทธ์สร้างความเป็นพลเมืองดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ภายใต้โครงการความเป็นพลเมืองดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแกนนำโครงการความเป็นพลเมืองดี ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นพลเมืองดีของสังคม ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการความเป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคกลาง-ภาคตะวันออกโรงเรียนละ 4 คน ในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย หัวหน้าวิชาการครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 31 โรงเรียน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 124 คน

จากนั้นนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กล่าวว่า การอบรมสัมมนาครูแกนนำโครงการความเป็นพลเมืองดีในวันนี้ มูลนิธิไทยรัฐเป็นองค์กรสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 101 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2522 เป็นต้นมา มุ่งมั่นพัฒนาอบรมศักยภาพผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในโรงเรียนมาโดยตลอด และมูลนิธิไทยรัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักเรียนตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555–2558) กลยุทธ์สนับสนุนสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียน เตรียมตัวเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย เพื่อเสริมสร้าง ฝึกฝนคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนสู่ความเป็นพลเมืองดี

"มูลนิธิไทยรัฐ" ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ดำเนินการจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ใน "โครงการความเป็นพลเมืองดี" หวังมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา... 13 ก.ย. 2555 14:19 ไทยรัฐ