วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครอบครัวเข้มแข็งรับอาเซียน

ครอบครัวเข้มแข็งรับอาเซียน

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เมื่อ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ทำให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานเสรี สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือภาวะความมั่นคงของครอบครัวอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการแข่งขันด้านต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้สมาชิกภายในครอบครัวอาจจะมีเวลาให้แก่กันน้อยลง ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวเป็นอันดับแรก เมื่อครอบครัวเข้มแข็งก็จะเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในด้านอื่นๆ ตามมา สำหรับเรื่องสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงชายนั้น  หากเทียบกับประเทศต่างๆนั้น ประเทศไทยถือว่ามีกฎหมายที่ให้การรับรองสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงชายจำนวนมากและถือว่าดีกว่าหลายๆประเทศ เพียงแต่ยังติดปัญหาเรื่องการบังคับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น เป็นอีกเรื่องที่ต้องพยายามรณรงค์สร้างสังคมให้ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย.