บริการข่าวไทยรัฐ

แนะต่อยอดเอกลักษณ์ไทย ดึงเงินก้อนใหญ่จากประชาคมอาเซียน

อธิบดี สวธ.เผยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หนทางเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ด้านเลขาฯ สภาพัฒน์แนะต่อยอดเอกลักษณ์ไทย ดึงเงินก้อนใหญ่เข้าประเทศ...

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นางปริศนา พงศ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวในการสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ ก้าวทันสู่ประชาคมอาเซียน ว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียน สวธ. จึงได้เชิญผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพื้นบ้าน และอุตสาหกรรมการให้บริการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัว เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะในด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม ลดช่องว่างการพัฒนา โดยได้มีการเสนอให้นำทุนทางวัฒนธรรม มาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน และนำมาสร้างรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบเปิด มีการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งการมีผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมอยู่จำนวนมาก การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ของประเทศ เพราะถือเป็นการเปิดโอกาสได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการผลิตและด้านการตลาด โดยการนำเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรม และให้ความรู้ที่สมัยใหม่ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานในอนาคต” อธิบดี สวธ. กล่าว

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การลดช่องว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องที่สำคัญมากในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้พยายามตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในประชาชนระดับรากหญ้า นอกจากนี้ การส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของอาเซียน ก็มีความสำคัญไม่แพ้เรื่องเศรษฐกิจ แต่หากทำให้เชื่อมโยงกันก็จะเกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งภูมิปัญญาชาวบ้าน เนื่องจากในอนาคตอำนาจทางเศรษฐกิจจะมาอยู่ทางเอเชีย การผลิตสินค้าส่วนใหญ่ของโลกมาจากประเทศในเอเชีย

ทั้งนี้ เรื่องเหล่านี้เราคนไทยอาจจะมองข้ามไป โดยเฉพาะวิถีการกิน การปรุงอาหาร ผ้าไทย หากเรานำมาต่อยอด จะทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ ที่สำคัญเราต้องอย่าทิ้งเอกลักษณ์วัฒนธรรม และจะทำอย่างไรให้วัฒนธรรมต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ เช่น ละครไทยเป็นที่นิยมในกลุ่มอาเซียน ก็ควรแปลเป็นภาษาต่างๆ การท่องเที่ยวในอาเซียนส่วนใหญ่ทำคล้ายๆ กัน เที่ยวทะเล ภาษีสินค้าถูก โดยแนวโน้มในอนาคต นักท่องเที่ยวเปลี่ยนมาเป็นท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตมากขึ้น เป็นต้น เราต้องปรับตัวและจะทำอย่างไรให้เราเปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของอาเซียนให้ได้.