วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตีทะเบียนโบราณสถาน 16 แห่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากรเห็นชอบขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 16 แห่ง...


นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ได้เห็นชอบรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 รวม 16 แห่ง ดังนี้  กรุงเทพฯ 4 แห่ง ได้แก่ บ้านเลขที่ 130 เขตธนบุรี, ศาลเจ้าเกียนอังเกง, บ้านพระยาชลภูมิพานิช, วัดพระยาทำวรวิหาร ส่วนโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 11 รายการ ดังนี้ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ บ้านขุนพิทักษ์บริหาร (บ้านเขียว), วัดดงหวาย, วัดพระนอน, วัดแก้วนอก (ร้าง), วัดธรรมาราม, วัดทองบ่อ ใน จ.นครนายก ได้แก่ วัดดง, วัดโพธิ์ไทร, วัดจินดาราม (ดงข่า) นอกจากนี้ ใน จ.สระบุรี ได้แก่ วัดบ้านธาตุเหนือ, วัดบ้านธาตุใต้ และโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 1 รายการ คือ เมืองศรีมโหสถ โดยจากนี้จะส่งรายชื่อทั้ง 16 แห่งให้ทางนิติกรตรวจสอบเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและความถูกต้องทางกฎหมาย หลังจากนั้นก็ออกประกาศ 30 วัน หากไม่มีการคัดค้านจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตนจะลงนามในประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เพื่อนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป.

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากรเห็นชอบขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 16 แห่ง... 11 ส.ค. 2555 00:31 ไทยรัฐ