วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้การแสดงออกทางการเมืองปัจจุบันไม่ถูกต้อง เหตุทำตัวเหนือกฎหมาย

ดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่มองการแสดงออกทางการเมืองไทยปัจจุบันเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เหตุ มักไม่อยู่ในกรอบของกฎหมาย ใช้กำลังและอารมณ์มากกว่าเหตุผล...

วันที่ 5 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่จะสะท้อนความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชน โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 2,079 คน ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2555 สรุปผลดังนี้

เมื่อถามว่า ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ “การเมืองไทย” กับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยเพียงใด? ประชาชน 53.48% พอเข้าใจอยู่บ้าง คือ เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนที่สามารถทำได้ ปัจจุบันนี้ประชาชนออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองในหลายๆ เรื่องมากขึ้น 31.02% เข้าใจดี คือ ระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับประชาชน ทุกคนมีสิทธิเรียกร้องหรือแสดงออกเพื่อให้รัฐรู้ถึงความต้องการได้ และ 4.27% ไม่เข้าใจเลย เพราะไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญในเรื่องนี้, ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากความ,ไม่เคยได้รับการแนะนำที่ถูกต้อง

เมื่อถามว่า “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” ของประชาชนที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย คือ 54.70% การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การลงประชามติ การทำประชาพิจารณ์ 20.99% การออกมาชุมนุมอย่างสันติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความวุ่นวาย /ปฏิบัติตามกฎหมาย 16.02% เป็นการชุมนุมที่ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และ 8.29% การมีสติ มีวิจารณญาณ /ศึกษาหาข้อมูลหรือทำความเข้าใจมาก่อน /ติดตามข่าวสารเป็นประจำ

เมื่อถามว่า “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” ของประชาชนที่ไม่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย คือ 56.61% การชุมนุมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ใช้กำลัง ใช้ความรุนแรง 28.04% ถูกชักจูงให้มา ไม่ได้มาจากความคิดหรือความต้องการของตัวเอง /ไม่รู้วัตถุประสงค์ที่มาชุมนุม 12.17% การซื้อสิทธิ ขายเสียง /รับสินบน ถูกจ้างให้มาชุมนุม และ 3.18% การล่วงละเมิด กล่าวอ้าง พาดพิง ดูหมิ่นบุคคลอื่นที่ไม่เหมาะสม

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่า “การชุมนุมประท้วง” เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่? ประชาชนส่วนใหญ่ 60.33% คิดว่า เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วม เพราะเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนทำได้ 39.67% ไม่เป็น เพราะการชุมนุมประท้วงในระยะหลังจะเห็นได้ว่ามีความรุนแรงและใช้กฎหมู่ มากกว่ากฎหมาย

เมื่อถามว่า “การชุมนุมประท้วง” อย่างไร? จึงจะเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ประชาชน 40.76% จะต้องเป็นการแสดงออกทางความคิด คุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าใช้กำลัง /ชุมนุมอย่างสันติ 39.49% ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวม เช่น การปิดถนน ชุมนุมในที่ที่กีดขวางทางจราจร และ 19.75% การชุมนุมจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบขั้นตอนของการชุมนุม อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

เมื่อถามวา การเปิดเวทีของพรรคการเมืองทั้ง “ประชาธิปัตย์” และ “เพื่อไทย” ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือไม่? ประชาชน 47.49% มองว่า เปิดโอกาส เพราะเป็นเวทีที่ทำให้รับรู้ถึงความต้องการหรือความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง 35.75% ไม่แน่ใจ เพราะเป็นการดึงเอาประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของพรรคการเมือง หรือ เกมการเมืองรูปแบบหนึ่ง และ 16.76% ไม่เปิดโอกาส เพราะเป็นการเปิดเวทีเพื่อโน้มน้าวหรือหาเสียงจากประชาชนมากกว่า, เป็นการสื่อสารของพรรคการเมืองอย่างเดียวเท่านั้น

เมื่อถามว่า การตั้งเวทีของพรรคการเมืองที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมควรทำในลักษณะใด? ประชาชน 46.81% เห็นว่า เป็นเวทีที่ช่วยสะท้อนปัญหาหรือความต้องการของประชาชนจริงๆ ไม่ใช่ทำขึ้นมาเพื่อเล่นเกมการเมือง 38.29% จะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจจริงและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างมีเหตุและผล 14.90% ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่กีดขวางเส้นทางจราจร /เป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับคนได้จำนวนมาก

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ณ วันนี้ เป็นไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่? ประชาชน 63.89% มองว่า ไม่ถูกต้อง เพราะการแสดงออกของประชาชนในวันนี้มักไม่อยู่ในกรอบของกฎหมาย เป็นการใช้กำลังและอารมณ์ในการตัดสินมากกว่าเหตุผล 28.33% ไม่แน่ใจ เพราะ ประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมอาจมีทั้งผู้ที่เดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือจริงๆ แต่ก็มีบางส่วนที่ถูกชักจูงมา และ 7.78% มองว่าถูกต้อง เพราะประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงออกหรือออกมาเคลื่อนไหวได้ เห็นได้ว่ามีบางครั้งที่เป็นผลดีมากกว่าผลเสีย

ดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่มองการแสดงออกทางการเมืองไทยปัจจุบันเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เหตุ มักไม่อยู่ในกรอบของกฎหมาย ใช้กำลังและอารมณ์มากกว่าเหตุผล... 5 ส.ค. 2555 10:09 5 ส.ค. 2555 10:27 ไทยรัฐ