วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร

ในวันที่ 28 กรกฎาคมศกนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมารของเราชาวไทย จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เป็นอีกหนึ่งวาระแห่งปี ที่ถือเป็นศุภมงคลสูงสุด ผมจึงตั้งใจที่จะอัญเชิญข้อเขียนและบทความเก่าๆ ที่ได้มีผู้เรียบเรียงบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมสมัยกับกาลเวลาที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชสมภพ มาลงไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้เป็นเสมือนข้อมูลชั้นต้นทางการศึกษาอัตชีวประวัติ ของบุคคลสำคัญของชาติไว้ บทความเหล่านี้รวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่ได้กระจัดกระจายหายสูญไปมากแล้ว ทั้งที่เวลาผ่านไปเพียง 60 ปีเท่านั้น ผมใช้เวลาเสาะหาและติดตามจากร้านหนังสือเก่าด้วยความยากเย็นแสนเข็ญ เมื่อได้มาแล้วก็อยากที่จะนำลงเผยแพร่ เพื่อให้เอกสารเก่าเหล่านั้นได้ประจักษ์และถือเป็นการอนุรักษ์ต่ออายุข้อเขียนเก่าๆ เหล่านั้นๆ ไว้ต่อไป

ผมได้ค้นพบเอกสาร บทความ ข้อเขียนเก่าๆ ที่บันทึกรายละเอียดปลีกย่อย เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย ที่สนุกสนานชวนอ่านมากมายหลายเรื่องหลายตอน มีตั้งแต่เรื่องราวที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระครรภ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมการในช่วงวันพระราชสมภพ รวมทั้งเหตุการณ์ในวันเสด็จพระราชสมภพ ต่อเนื่องไปจนช่วงที่ยังทรงพระเยาว์ และการถวายการศึกษาแขนงต่างๆ การอบรมสั่งสอนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่องราวเหล่านี้มาจากนักประพันธ์หลายท่านที่ประพันธ์ไว้ร่วมเหตุการณ์นั้น

เนื่องจากในปีนี้เป็นปีสำคัญของพระองค์ท่าน ที่เสด็จพระราชสมภพครบ 60 พรรษา แต่ในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้า ประจวบเป็นช่วงเวลาแห่งวาระมงคลสำคัญหลายวาระ ดังนั้น สำหรับวันนี้ ผมจึงขออัญเชิญบทสดุดีสมโภชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มาลงไว้ก่อน เพื่อให้อยู่ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งพระองค์ท่าน ส่วนในวันพฤหัสบดีต่อๆ ไปของเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 จะขออัญเชิญบทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาลงต่อเนื่องไป ทั้งนี้ เพราะเป็นวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และหลังจากนั้นผมจะขอกลับมาอัญเชิญบทความเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร มาลงตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไปอีกครั้งครับ

อนึ่ง ในวันนี้ผมขออัญเชิญกวีนิพนธ์อันเป็นบทสดุดีที่บทเก่าที่ผมค้นพบ อาจเป็นบทกวีนิพนธ์อย่างเป็นทางการบทแรก ที่ประพันธ์ขึ้นถวายแด่พระองค์ท่านก็ว่าได้ เพราะเป็นบทกวีที่ประพันธ์ขึ้นไว้เมื่อร่วม 60 ปีที่ผ่านมาแล้ว เพื่อใช้ในการพระราชพิธีสมโภชเดือน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 ไม่ปรากฏนามของผู้ประพันธ์ แต่ประพันธ์ขึ้นในนามของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติิในครั้งนั้น เนื้อความไพเราะเพราะพริ้ง เหมาะสมกับองค์รัชทายาทในขณะที่ยังทรงพระเยาว์มากครับ............

สดุดีสมโภช
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์
การที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ได้ทรงมีพระประสูติมงคล และทรงพระเจริญโดยลำดับ ได้มีการพระราชพิธีสมโภชเดือนตามบูรณราชประเพณี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๙๕ นั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดขับไม้มโหรีบรรเลง ขับกล่อมถวายพระพรในศุภมงคลวารนั้น

บรรเลงเพลงมหาชัย
ร้องพัดชา
พระเอย พระหน่อนาถ                         บรรจบมาสพระชนม์เจริญศรี
ปวงข้าฝ่ายุคลกมลปรีดิ์                      จะขับไม้มโหรีจำเรียงราย
เชิญเสด็จไสยาสถาพร                        สดับกลอนประนอมกล่อมถวาย
บำเรอบัวบาทให้หทัยสบาย                พระฤาสายสนิทนิทราเทอญ

บรรเลงเพลงบะหลิ่มและสระบุหร่ง
ร้องแห่กล่อม
เห่เอย พระหน่อนาถ                พระเยาวราชอดิศร
หน่อเนื้อพระชินวร                        จำเริญสวัสดิมงคล
เทพเชิญเจริญพักตร์                พระยอดรักมาปฏิสนธิ์
ปวงข้าประชาชน                          ประชุมชื่นนิยมชม
เห่เอย เห่กล่อม                        พระทูลกระหม่อมจะบรรทม
ข้าบาทขอบังคม                            ขับประสมดนตรี
ฟังเสนาะเพราะสำเนียง           ประสานเสียงดีดสี
ขับไม้มโหรี                                    บำเรอบาทให้ไสยา

บรรเลงเพลงขับไม้บัณเฑาะว์
ร้องนางนาค
ขอพระปรมินทร์ปิ่นประเทศ            ภูมิพลอดุลยเดชเกศสยาม
เรื่องพระเดชดำรงดั่งองค์ราม                เสวยสุขทุกยามพระยศไกร
ขอองค์สมเด็จราชินี                        เจริญศรีชนม์วิมลใส
คู่พระบุญจอมรัฐกษัตริย์ไทย                  ดั่งแขไขคู่สุรีย์นิรันดร
ขอองค์พระราชโอรส                       จงปรากฏพระเกียรติสโมสร
ขวัญชีวาประชาชนนิกร                           อดิศรสัมพันธฦๅชัย
ร้องบรเทศ
พุทธานุภาพนำผล                           เกิดสรรพมงคลน้อยใหญ่
ขอบูรพมหากษัตริย์ไทย                        โปรดให้ทรงสุขสวัสดี

บรรเลงเพลงกราวนำ
เอเต   ทสทิสา   พุทธา                        ราชินฺยา  สห  นาริยา
มหาราชวรํ  ปุตฺตํ                                อนุรกฺขนฺตุ  สพฺพทา
อโร  เคฺยน  สุเขเนว                            สพฺพโสตฺถี  ภวนฺตุ  โว ฯ

ท้ายที่สุดนี้ผมขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เผ่าทอง ทองเจือ

 

เผ่าทอง ทองเจือ

ในวันที่ 28 กรกฎาคมศกนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมารของเราชาวไทย จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เป็นอีกหนึ่งวาระแห่งปี ที่ถือเป็นศุภมงคลสูงสุด... 26 ก.ค. 2555 09:02 ไทยรัฐ