วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แฉไทยที่โหล่พร้อมเข้าประชาคมอาเซียน

วงประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2555 หัวข้อ “ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ ร่วมใจสู่อาเซียน” แฉประเทศไทยเป็นที่โหล่ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จี้ยกระดับการศึกษา การเข้าถึงกฎหมาย พัฒนาการเรียนแก่ผู้พิการ พัฒนาด้านภาษาอังกฤษแก่เด็ก...

เมื่อ วันที่ 18 ก.ค. 2555 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ ในการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 “ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ ร่วมใจสู่อาเซียน” นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กฯ กล่าวในพิธีเปิดว่า ต้องคำนึงว่าสิ่งที่ลื่นไหลผ่านการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ไม่เฉพาะสิ่งที่เป็นด้านบวก แต่ยังมีปัจจัยด้านลบทั้งความรุนแรง อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ปัญหาสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ จึงอยากฝากให้เครืยข่ายสมัชชาเด็กร่วมหาวิธีพิทักษ์และป้องกัน

ด้าน รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กล่าวว่า คนไทยถูกจัดให้อยู่อันดับที่โหล่ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อเทียบกับ 10 ประเทศสมาชิก จึงอยากกระตุ้นให้ทุกคน รวมถึงเยาวชนได้ตระหนัก โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิก รวมถึงเตรียมพร้อมทั้งภาคบริการ ท่องเที่ยว ความมั่นคง แรงงาน ระบบการขนส่ง และการเกษตร ทั้งนี้ เราต้องเดินหน้าไม่ใช่ถอยหลัง

ชณะที่ นายชัยวัฒน์ เชิดบำรุง ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความคาดหวังของเด็กและเยาวชนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ 1.นโยบายส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในประเทศต้องสอดคล้องกับความจริงของ ผู้ปฏิบัติทุกระดับ 2.การเข้าถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ซึ่งมีหลายฉบับ แต่เด็กบางพื้นที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย 3.การให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น และ 4.การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนถึงเด็กเยาวชนทุกระดับมากขึ้น

ส่วน นายเอกภาพ ลำดวน ประธานชมรมเยาวชนคนตาบอดไทย กล่าวว่า อยากให้ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสำหรับเยาวชนผู้พิการเทียบเท่าสากล ทั้งที่ไทยมีกฎหมายที่ให้สิทธิผู้พิการมากมาย แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถทำได้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการที่อยากเห็นทุกพื้นที่ ทุกห้องสมุดมีสื่อสำหรับผู้พิการเรียนรู้ได้อย่างอิสระเสรี.

 

 

วงประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2555 หัวข้อ “ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ ร่วมใจสู่อาเซียน” แฉประเทศไทยเป็นที่โหล่ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จี้ยกระดับการศึกษา การเข้าถึงกฎหมาย พัฒนาการเรียนแก่ผู้พิการ พัฒนาด้านภาษาอังกฤษแก่เด็ก ... 18 ก.ค. 2555 14:14 ไทยรัฐ