วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยส่งนิสิต-นศ.เป็นครูอาสา แก้ปัญหาร.ร.ขนาดเล็ก

สมศ.แจงเหตุโรงเรียนขนาดเล็กไม่ผ่านเกณฑ์อื้อ เตรียมประสานมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเป็นครูอาสา จัดค่ายกิจกรรม ใช้ความรู้จากชุมชนสร้างวิชาใหม่...

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ.ได้ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 พ.ศ.2554-2558 และพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้น สมศ.จัดทำข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากภูมิหลังของนักเรียนบางกลุ่ม ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะทำงานอยู่อีกพื้นที่ ต้องอยู่กับปู่ย่า ตายาย บางกลุ่มฐานะยากจน บางกลุ่มย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่ และบางกลุ่มไม่ได้พูดภาษาไทย

ทั้งนี้ เมื่อสอบวัดผลจึงกระทบต่อคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) จึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจโรงเรียนขนาดเล็กมาก ทั้งยังพบโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น เฉพาะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขาดอยู่กว่า 10,000 คน สมศ.จึงเสนอให้โรงเรียนขนาดเล็กก้าวข้ามขีดจำกัด โดยประสานสถาบันอุดมศึกษาขอนิสิต นักศึกษา มาเป็นครูอาสา หรือสร้างเครือข่าย โดยเน้นจัดค่ายพัฒนาครู นักเรียน และให้คนในชุมชนที่มีองค์ความรู้ท้องถิ่น เช่น ปู่ย่า ตายาย มาสอนในวิชาที่ตนเองมีความรู้ ส่วนงบประมาณก็ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ควรนำ "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน กลับมาใช้ เพื่อสร้างศรัทธา และช่วยระดมทุนพัฒนาโรงเรียนต่อไป.