วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พนักงานมหาวิทยาลัยร้องขอเงินเดือน-สวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัยเรียกร้องขอเงินเดือน-สวัสดิการ ไม่น้อยกว่าของระบบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับ ...

นายสุมิตร สุวรรณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะประธานเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เปิดเผยว่า  จากการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในการ บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอ ดังนี้ สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลไม่น้อยกว่าของระบบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับ โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบ ได้แก่ การประกันสังคม การประกันสุขภาพกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา คู่สมรสและบุตร ปีละ 50,000 บาท ให้สะสมได้ การตรวจสุขภาพประจำปี  เงินค่าเล่าเรียนบุตร  เงินช่วยเหลือค่าทำศพ เงินตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส) การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ปีละ 2 ครั้งครั้งละ 3%  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสะสม ร้อยละ 4-8 มหาวิทยาลัยสมทบ 8% กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร การให้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์  ที่อยู่อาศัย/หอพัก/ ค่าเช่าบ้าน  ทุนการศึกษาและการฝึกอบรมการลาศึกษาต่อและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งขอปรับโครงสร้างค่าตอบแทน/อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ข้อเสนอดังกล่าวต้องให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) พิจารณาต่อไป.

พนักงานมหาวิทยาลัยเรียกร้องขอเงินเดือน-สวัสดิการ ไม่น้อยกว่าของระบบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับ ... 13 มิ.ย. 2555 00:19 13 มิ.ย. 2555 02:10 ไทยรัฐ