วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อแม่เชื่อฝังหัว ลูกเรียน ร.ร.ดัง สอบเข้า ม.มีชื่อได้

นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่เชื่อ บุตรหลานได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จะสามารถเข้าสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ในอนาคต และส่วนใหญ่เลือกสถานศึกษาที่ใกล้บ้าน คาดหวังการศึกษาไทยมีการปรับปรุงระบบและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ...

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2555 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “ชื่อเสียงสถาบันการศึกษา” กับ “อนาคตของลูกหลาน” โดยพบว่า ประชาชนร้อยละ 59.04 เลือกสถานศึกษาที่ใกล้บ้านให้กับบุตรหลานมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 29.60 เลือกสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และอีกร้อยละ 27.25 เลือกชื่อเสียงของสถานศึกษา

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 42.39 เชื่อว่าการที่บุตรหลานได้เรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง จะสามารถสอบเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ เพราะสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุตรหลานได้ดีกว่า แต่อีกร้อยละ 25.06 คิดว่า ไม่ได้ เพราะการที่บุตรหลานจะสอบเข้าในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับความสนใจ ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองและบุตรหลานมากกว่า

สำหรับความคาดหวังของประชาชนต่ออนาคตการศึกษาไทย พบว่า ประชาชน ร้อยละ 58.82 คาดหวังให้มีการปรับปรุงระบบการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และอีกร้อยละ 15.53 อยากให้มีมาตรฐานในการศึกษาที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศเพื่ออนาคตที่ดีของการศึกษาไทย

นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่เชื่อ บุตรหลานได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จะสามารถเข้าสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ในอนาคต และส่วนใหญ่เลือกสถานศึกษาที่ใกล้บ้าน คาดหวังการศึกษาไทยมีการปรับปรุงระบบและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ... 12 มิ.ย. 2555 13:24 ไทยรัฐ