วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.ศรีปทุมเปิดรายชื่อสาขากู้ กรอ.พร้อมขยายเวลารับทุนนศ.ใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขยายเวลาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท สำหรับผู้สมัครเรียนและลงทะเบียนภายใน 31 พ.ค.นี้ ด้านผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.-กรอ.ได้…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 นี้ มีนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนผู้ปกครองหลายท่านสอบถามและมีความสนใจเป็นอย่างมาก ถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การสนับสนุน มหาวิทยาลัยจึงได้ขยายเวลาสนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียน 31 พ.ค.นี้ โดยเงื่อนไขการมอบทุน เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมยังมุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตมืออาชีพของประเทศไทยให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ ได้แก่ ทุน SPU INNOVATIVE สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า และลงทะเบียนเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท ทุน SPU NEW GENERATION สำหรับผู้สมัครจบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ลงทะเบียนเรียนคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ในหลักสูตร 4 ปี ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท ทุนหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้จบ ปวส.ที่ลงทะเบียนเรียนในทุกคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 8,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของผู้สมัครเรียนที่สนใจลงทะเบียนเรียนและยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม ในปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้แล้ว โดยยังคงให้มีการกู้ยืมแบบ กยศ. และ กรอ.โดยมีรายชื่อสาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมฯ กรอ.ซึ่งให้นักศึกษาลงทะเบียนเงื่อนไขเดียวกับการกู้ต่อเนื่อง ได้แก่ คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ทั้งนี้ สาขาวิชาที่คาดว่าจะมีสิทธิ์กู้ยืมฯ กรอ.ผู้สมัครสามารถจองสิทธิ์กู้ยืมฯ 3,000 บาท เพื่อรอผลการพิจารณาดังนี้ คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาหรือสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สอบถามได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11)  
โทร.02-561-2222 ต่อ 2121-4  
หรือ http://www.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขยายเวลาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท สำหรับผู้สมัครเรียนและลงทะเบียนภายใน 31 พ.ค.นี้ ด้านผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.-กรอ.ได้… 23 พ.ค. 2555 12:16 ไทยรัฐ