วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.ศรีปทุมให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ผู้สมัครเรียนก่อน 21 พ.ค.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบโอกาสพิเศษ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และลงทะเบียนภายใน 21 พ.ค.นี้ รับทุนสนับสนุนการศึกษา สูงสุด 15,000 บาท ทันที

...

เงื่อนไขการให้ทุน
ทุน SPU INNOVATIVE
สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ลงทะเบียนเรียนใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท


ทุนนี้มอบให้สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาและลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 โดยจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาค่าเล่าเรียน โดยรับทุนการศึกษาค่าเทอม 5,000 บาททันทีในเทอมแรก และถ้ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ 2.50 ขึ้นไป จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเทอมละ 2,500 บาท ต่อเนื่องจนครบจำนวนมูลค่าของทุนที่กำหนดทุน SPU NEW GENERATION
สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ลงทะเบียนเรียนในคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติหลักสูตร 4 ปี จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท
ทุนนี้มอบให้สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาและลงทะเบียน ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 โดยจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาค่าเล่าเรียน โดยรับทุนการศึกษาค่าเทอม 5,000 บาททันทีในเทอมแรก และถ้ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ 2.50 ขึ้นไป จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเทอมละ 2,500 บาท ต่อเนื่องจนครบจำนวนมูลค่าของทุนที่กำหนดทุนหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้จบ ปวส.
สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้น ปวส.หรือเทียบเท่า ที่ลงทะเบียนเรียน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 8,000 บาท


ทุนนี้มอบให้สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาและลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 โดยจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาค่าเล่าเรียน โดยรับทุนการศึกษาค่าเทอม 4,000 บาททันทีในเทอมแรก และถ้ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ 2.50 ขึ้นไป จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเทอมละ 2,000 บาท ต่อเนื่องจนครบจำนวนมูลค่าของทุนที่กำหนด

ผู้สมัครและลงทะเบียนที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษอื่นของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษานี้ เงื่อนไขการมอบทุนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และถือที่เป็นที่สิ้นสุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 2

61 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 2121-4 แฟกซ์ 0 2561 2222 ต่อ 2117

อีเมล์ admission@spulive.net*มอบสิทธิพิเศษเป็นเจ้าของ The new iPad ได้ทันที
ก้าวสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกดิจิทัล นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสิทธิ์เป็นเจ้าของ The new iPad ได้ทันที

คุณสมบัติ
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อ The new iPad รุ่น 16 GB. Wi-Fi ได้ในราคาเพียง 10,000 บาท โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำหนด.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบโอกาสพิเศษ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และลงทะเบียนภายใน 21 พ.ค.นี้ รับทุนสนับสนุนการศึกษา สูงสุด 15,000 บาท ทันที

... 3 พ.ค. 2555 11:55 ไทยรัฐ