วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยูนิเซฟปลื้มไทย ดึงเยาวชนร่วมกำหนดแผนเด็กฯ

ผอ.สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน เร่งแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 หวังแก้ปัญหาออกเรียนกลางคัน ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปัญหายาเสพติด ด้านยูนิเซฟปลื้มไทย ดึงเยาวชนร่วมกำหนดแผน...

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.55 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 นางขนิษฐา กมลวัฒน์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สท. กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ยังพบคือการออกกลางคัน จากระบบการศึกษามาตรฐานการศึกษาที่ค่อนข้างต่ำ สุขภาวะโภชนาการบกพร่อง รวมถึงปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การติดยาเสพติดการกระทำความรุนแรงต่อเด็กเฉลี่ยวันละ 33-34 รายต่อวัน และส่วนใหญ่ผู้กระทำคือคนใกล้ชิดในครอบครัว

นางขนิษฐา กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาเด็กฯ พ.ศ.2555-2559 มีจุดเน้นที่ต่างจากแผนเด็กฯ ที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน มีการแยกชัดเจนเป็น 2 กลุ่ม คือ เด็กทั่วไปและเด็กที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งหมายรวมถึงเด็กกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้กระบวนการทำงานครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นดูแลไปถึงสภาพแวดล้อมเด็ก ทั้งครอบครัว ชุมชน และมีการจัดระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบชัดเจน เช่น มีการวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลรองรับ ที่สำคัญยังเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของเด็ก เข้ามาร่วมจัดทำแผนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ด้านนายแอนดรูว เครย์โปล จากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) กล่าวว่า แผนพัฒนาเด็กฯ สำคัญมาก ซึ่งประเทศไทยได้นำความร่วมมือจากทุกหน่วยงานร่วมจัดทำแผนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในการทำแผนระดับจังหวัด มีการนำทีมแต่ละจังหวัดร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนในการกำหนดปัญหา และแนวทางแก้ไข รวมถึงมีกระบวนการติดตามประเมินผล ที่สำคัญได้เห็นตัวแทนเด็กและเยาวชน ร่วมทำแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพราะเด็กเยาวชนเป็นผู้บ่งบอกประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ซึ่งยูเอ็นให้ความสำคัญกับเสียงของเด็กอย่างยิ่ง แผนจะประสบความสำเร็จได้ ไม่เฉพาะหน่วยงานเกี่ยวข้อง แต่เด็กเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งจะนำแบบอย่างที่ดีของประเทศไทยไปเผยแพร่ให้กับประเทศอื่นๆ.

ผอ.สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน เร่งแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 หวังแก้ปัญหาออกเรียนกลางคัน ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปัญหายาเสพติด ด้านยูนิเซฟปลื้มไทย ดึงเยาวชนร่วมกำหนดแผน... 27 เม.ย. 2555 07:36 ไทยรัฐ