วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟอรั่มฯเสนอ ทปอ. ใช้ PAT-วิทย์ 2 แบบ

คณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มสรุป 4 องค์ประกอบ ของแอดมิชชั่น  ปีการศึกษา 2554-2555 พร้อมเตรียมเสนอ ทปอ. 22 ส.ค.  ...

จากการประชุมคณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่ม ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงาน เปิดเผยว่า ได้ประมวลข้อเสนอจากสภาคณบดีและสภาวิชาชีพต่างๆ ได้ข้อสรุปว่า แอดมิชชั่นปีการศึกษา 2554-2555 จะใช้องค์ประกอบ 4 ข้อคือ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือ GAPX, คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต, คะแนนแบบทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และคะแนนแบบทดสอบความถนัดวิชาชีพ/ วิชาการ หรือ PAT แต่ปรับน้ำหนักสัดส่วนตามที่สภาคณบดี/สภาวิชาชีพเสนอมา ทั้งนี้ ต้องใช้ GPAX ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และกำหนดให้สอบ GAT และ PAT ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มี.ค.และ ต.ค. สามารถเก็บคะแนนไว้ 2 ปี และให้สอบ GAT เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ส่วน PAT สอบวิชาละ 2 ชั่วโมง โดย สทศ.ขอให้ ทปอ.ทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ สำหรับข้อเสนอให้มีการเพิ่มการสอบ PAT หลายวิชา ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่ควรมีการเพิ่ม PAT มากเกินไป เพราะจะกลายเป็นภาระสำหรับเด็ก แต่เห็นชอบตามข้อเสนอของกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่ขอเพิ่มการสอบวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ดังนั้น กลุ่มวิทยาศาสตร์จะมี PAT 2 ลักษณะ คือ PAT วิทยาศาสตร์แบบรวม และ PAT วิทยาศาสตร์แบบแยกสาขา ส่วนกลุ่มศิลปกรรมที่ประชุมได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะเลขาธิการ ทปอ. เป็นผู้ประสานงานระหว่างสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และหัวหน้าภาควิชาต่างๆ หารือแนวทางการจัดสอบวัดทักษะด้านศิลปะ ทั้งนี้ ข้อสรุปของคณะทำงานฯ จะเสนอต่อ ทปอ. ซึ่งจะประชุมในวันที่ 22 ส.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัยนครพนม 

ด้าน ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวว่า การทดสอบด้านศิลปะนั้น จะทดสอบโดยศูนย์กำหนดมาตรฐานด้านศิลปกรรม มีศูนย์กลางอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศูนย์สอบในส่วนภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็ก จัดสอบทักษะปีละ 2 ครั้ง เพื่อวัดระดับความสามารถหรือศักยภาพของผู้เรียน ทั้งนี้ หากทุกคณะเห็นชอบก็สามารถนำมาเป็นเงื่อนไขในการสอบแอดมิชชั่นกลางได้ และจะเป็นการลดปัญหาไม่ให้เด็กต้องวิ่งสอบหลายแห่ง อีกทั้งการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน จะทำให้การจัดสอบของแต่ละแห่งได้มาตรฐานเดียวกัน.

คณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มสรุป 4 องค์ประกอบ ของแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2554-2555 พร้อมเตรียมเสนอ ทปอ. 22 ส.ค. ... 11 ส.ค. 2552 04:47 11 ส.ค. 2552 04:48 ไทยรัฐ