วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงกุ้ง เพิ่มผลผลิต..ลดใช้พลังงาน

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล...ในประเทศไทยได้พัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา สินค้ากุ้งมีความสำคัญทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจของบ้านเรา โดยมีผู้เกี่ยวข้องใน ระบบมากกว่า 1 ล้านคน  ทำให้เราเป็น ผู้นำทั้งด้านการผลิตและการส่งออก เป็นต้นมา...

ล่าสุดในปี 2553 สามารถ ผลิตกุ้งทะเลได้ 560,000 ตัน ปริมาณการส่งออก 430,000 ตัน นำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่งในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล...ต้องใช้พลังงานในการผลิตเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการฟาร์ม...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบ ทุนวิจัย นวมินทร์ ประจำปี 2552 ให้กับ ดร.ชุติมา ขมวิลัย นักวิชาการกรมประมง ซึ่งจัดทำ “โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล” เป็นผลสำเร็จขึ้น โดย ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะต้นแบบ พร้อมทดสอบประสิทธิภาพการทำงานในขั้นต้น (Pilot demonstration)

ดร.ชุติมา ขมวิลัย บอกว่า ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนั้นออกสำรวจและ คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการวิจัยในภาคสนาม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี มีบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำขนาดประมาณ 2 ไร่ จำนวน 2 บ่อ และคัดเลือกบ่อเลี้ยงกุ้งขาว ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ.สมุทรสงคราม พื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งขนาดประมาณ 1 ไร่ จำนวน 2 บ่อ...

ในการทดสอบระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะต้นแบบในพื้นที่จริง (On-farm Implementation) โดยทำการ เลี้ยงกุ้งทะเลจำนวน 1 รอบการเลี้ยง ในบ่อเลี้ยง โดยแบ่งเป็นชุดควบคุม 1 บ่อ (Control) ชุดทดลอง 1 บ่อ (Treatment) มีเครื่องให้อากาศแบบใบพัดตีน้ำ ใช้เครื่องยนต์ขนาด 11 แรงม้า ประกอบเป็น 5 แขน จำนวนแขนละ 13 ใบ รวม 65 ใบ ความเร็ว 60 รอบ ต่อนาที ความลึกควรอยู่ระหว่าง 1.2-1.4 เมตร...

ดร.ชุติมาบอกอีกว่า ผลสำเร็จจากงานวิจัยระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะต้นแบบ... ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล...เพื่อลดการใช้พลังงานส่วนเกินได้ประมาณ 30% ซึ่งสามารถติดตาม ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำได้ตลอดเวลา ทำให้จัดการคุณภาพน้ำได้อย่างทันที...ทั้งยังช่วยประเมิน สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งภายในบ่อได้อีกด้วย สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกริ๊งกร๊างหา ดร.ชุติมา ที่ 0-2562-0552 ในเวลาราชการ.

 

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล...ในประเทศไทยได้พัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา สินค้ากุ้งมีความสำคัญทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจของบ้านเรา โดยมีผู้เกี่ยวข้องใน ระบบมากกว่า 1 ล้านคน.. 25 มี.ค. 2555 12:54 ไทยรัฐ