บริการข่าวไทยรัฐ

กกล.บูรพาจัดโครงการต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

กองกำลังบูรพาจัดโครงการบวร "บวร" ต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้านและชุมชน ป้องกันเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ด้วยกิจกรรมพัฒนาชุมชน ออกกำลังกาย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ...

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ ผู้ประสานการยิงสนับสนุน ส่วนยิงสนับสนุน กองกำลังบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "บวร" ต้านภัยยาเสพติดที่โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างเครือข่ายของหน่วยทหาร รวมทั้งประชาชน ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “บวร” มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการรวมกันเป็นพลัง ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้านและชุมชนของตนและสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคม ซึ่งได้แก่ วัด บ้านชุมชน และโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งภายในสังคม เพื่อต่อสู้กับปัญหาเอาชนะยาเสพติด

พ.อ.ดิฐพงษ์ เปิดเผยว่า กองทัพบกได้ประกาศทำสงครามต่อสู้กับปัญหายาเสพติด โดยนำยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินของรัฐบาลมาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย ซึ่งทางกองกำลังบูรพาเป็นหน่วยงานดำเนินการโครงการบวร ต้านภัยยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ไปสู่ในระดับชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญที่จะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านยาเสพติด การจัดการฝึกอบรมโครงการใช้เวลาจำนวน 2 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คน สำหรับเรื่องในการฝึกอบรมได้แก่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพ้นภัยยาเสพติด กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การออกกำลังกายต่อต้านภัยยาเสพติด การบรรยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างฝายชะลอน้ำและทำความสะอาดคูคลองในชุมชน.